NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

QR tĩnh tại quầy

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp

Đăng nhập

Environment Link
Sandbox https://sbmc.zalopay.vn/home
Real https://mc.zalopay.vn/home

1. Dành cho quản lý

quan-ly-dang-nhap

Màn hình đăng nhập cho quản lý

2. Dành cho nhân viên

maxw-75 mt-4 center

Màn hình đăng nhập cho nhân viên

Quản lý chi nhánh

maxw-75 mt-4 center

Màn hình thông tin chung - quản lý chi nhánh

Tạo QRCode

Bước 1: Quản lý chi nhánh

maxw-75 mt-4 center

Danh sách chi nhánh

maxw-50 mt-4 center

Tạo chi nhánh mới

Cấu hình

maxw-75 center mt-4

Cấu hình chi nhánh / cửa hàng / quầy

Bước 2: Quản lý cửa hàng

maxw-75 mt-4 center

Màn hình quản lý cửa hàng

Bước 3: Quản lý quầy hàng

maxw-75 mt-4 center

Màn hình quản lý quầy hàng

Bước 4: Hiển thị mã QR

maxw-50 mt-4 center

Màn hình hiển thị mã QR

Cài đặt mã QR theo giá tiền cố định

maxw-50 mt-4 center

Cài đặt QR theo giá tiền cố định

Hiển thị QR được cài đặt tùy chọn

maxw-50 mt-4 center

Màn hình hiển thị QR được cài đặt tùy chọn

Tài liệu HDSD Merchant Tool

Download bản pdf đầy đủ tại đây

Không tìm thấy kết quả phù hợp