NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Website - Cổng

Giới thiệu Demo Hướng dẫn tích hợp API

Mô tả

ZaloPay tiếp nhận thông tin đơn hàng từ Merchant bằng cách redirect sang ZaloPay Gateway

Luồng xử lý

Sequence Flow

Đặc tả API

Khi Merchant Server gọi request tạo đơn hàng cho ZaloPay Server, ZaloPay Server sẽ trả về một đoạn link chuyển tiếp đã được build sẵn gọi là orderurl, Merchant sử dụng orderurl này để redirect người dùng đến trang cổng thanh toán ZaloPay.

Ví dụ:

{
 "returncode": 1,
 "returnmessage": "Thành công",
 "orderurl":"https://qcgateway.zalopay.vn/openinapp?order=eyJ6cHRyYW5zdG9rZW4iOiJ4dGd1SEs1YnU0VDJkSHE3TUFwTFFnIiwiYXBwaWQiOjN9"
}

Ví dụ các trường hợp bankcode

bankcode Kết quả hiển thị trên trang cổng thanh toán
Rỗng ("") (*) Danh sách tất cả các hình thức và ngân hàng được hỗ trợ (CC, ATM, zalopayapp, ...)
zalopayapp Hiển thị QR code để thanh toán bằng ví ZaloPay/ Mở ứng dụng ZaloPay để thanh toán qua ví đối với mobile
CC Form nhập thông tin Credit Card
Mã ngân hàng ATM (VTB, VCB, ...) Form nhập thông tin thẻ của ngân hàng tương ứng

Ví dụ:

embeddata={"bankgroup": "ATM"}
bankcode=""

Lấy danh sách các ngân hàng được hỗ trợ

Mặc định sẽ trả về danh sách tất cả các ngân hàng được ZaloPay hỗ trợ. Nếu muốn trả về danh sách theo yêu cầu thì phải đăng ký với ZaloPay.

Luồng xử lý

Get bank list flow

Đặc tả API

Environment Method Endpoint
Sandbox POST https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks
Real POST https://gateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks

Dữ liệu truyền vào api

Tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Ý nghĩa
appid String appid của merchant được cung cấp
reqtime String • Thời điểm gọi api (unix timestamp in milisecond).
• Thời gian tính đến milisecond, và lấy theo current time.
mac String = HMAC(hmac_algorithm, key1, appid+"|"+reqtime)

Tham số api trả về

Tham số Kiểu dữ liệu Ý nghĩa
returncode int Mã lỗi
returnmessage String Thông tin lỗi
banks Map(pmcid, List(bankdto)) Danh sách các ngân hàng

Định dạng bankdto

Tham số Kiểu dữ liệu Ý nghĩa
bankcode String Mã ngân hàng
name String Tên ngân hàng
displayorder int Thứ tự sắp xếp
pmcid int
minamount long Số tiền thanh toán tối thiểu
maxamount long Số tiền thanh toán tối đa

Chú thích pmcid

Giá trị Tên gọi
36 Visa/Master/JCB
37 Bank Account
38 ZaloPay
39 ATM
41 Visa/Master Debit

Code mẫu

/**
 * .Net core 2.1.505
 */
using System;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using ZaloPay.Helper; // HmacHelper, RSAHelper, HttpHelper, Utils (tải về ở mục DOWNLOADS)
using ZaloPay.Helper.Crypto;
using Newtonsoft.Json; // https://www.newtonsoft.com/json

namespace ZaloPayExample
{
  class Program
  {
    static string appid = "553";
    static string key1 = "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q";
    static string getBankListUrl = "https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks";

    class BankDTO {
      public string bankcode { get; set; }
      public string name { get; set; }
      public int displayorder { get; set; }
      public int pmcid { get; set; }
    }

    class BankListResponse {
      public string returncode { get; set; }
      public string returnmessage { get; set; }
      public Dictionary<string, List<BankDTO>> banks { get; set; }
    }

    static async Task Main(string[] args)
    {
      var reqtime = Utils.GetTimeStamp().ToString();

      Dictionary<string, string> param = new Dictionary<string, string>();
      param.Add("appid", appid); 
      param.Add("reqtime", reqtime); 
      param.Add("mac", HmacHelper.Compute(ZaloPayHMAC.HMACSHA256, key1, appid+"|"+reqtime));

      var result = await HttpHelper.PostFormAsync<BankListResponse>(getBankListUrl, param);

      Console.WriteLine("returncode = {0}", result.returncode);
      Console.WriteLine("returnmessage = {0}", result.returnmessage);

      foreach(var entry in result.banks) {
        var pmcid = entry.Key;
        var banklist = entry.Value;
        foreach(var bank in banklist) {
          Console.WriteLine("{0}. {1} - {2}", pmcid, bank.bankcode, bank.name);
        }
      }
    }
  }
}
// Java version "1.8.0_201"
import org.apache.http.NameValuePair; // https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.httpcomponents/httpclient
import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;
import org.json.JSONObject; // https://mvnrepository.com/artifact/org.json/json
import org.json.JSONArray;
import vn.zalopay.crypto.HMACUtil; // tải về ở mục DOWNLOADS

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.*;

public class GetBankList {

  private static Map<String, String> config = new HashMap<String, String>(){{
    put("appid", "553");
    put("key1", "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q");
    put("key2", "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3");
    put("endpoint", "https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks");
  }};

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String appid = config.get("appid");
    String reqtime = Long.toString(System.currentTimeMillis());
    String data = appid +"|"+ reqtime;
    String mac = HMACUtil.HMacHexStringEncode(HMACUtil.HMACSHA256, config.get("key1"), data);

    List<NameValuePair> params = new ArrayList<>();
    params.add(new BasicNameValuePair("appid", appid));
    params.add(new BasicNameValuePair("reqtime", reqtime)); // miliseconds
    params.add(new BasicNameValuePair("mac", mac));

    URIBuilder uri = new URIBuilder(config.get("endpoint"));
    uri.addParameters(params);

    CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault();
    HttpGet get = new HttpGet(uri.build());

    CloseableHttpResponse res = client.execute(get);
    BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(res.getEntity().getContent()));
    StringBuilder resultJsonStr = new StringBuilder();
    String line;

    while ((line = rd.readLine()) != null) {
      resultJsonStr.append(line);
    }

    JSONObject result = new JSONObject(resultJsonStr.toString());
    JSONObject banksObject = result.getJSONObject("banks");

    System.out.format("returncode = %s", result.getInt("returncode"));
    System.out.format("returnmessage = %s", result.getString("returnmessage"));

    for(String pmcid : banksObject.keySet()) {
      JSONArray banks = banksObject.getJSONArray(pmcid);
      banks.forEach(bank -> {
        System.out.format("%s. %s\n", pmcid, bank.toString());
      });
    }
  }
}
// go version go1.11.1 linux/amd64
package main

import (
  "encoding/json"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "log"
  "net/http"
  "net/url"
  "strconv"
  "time"

  "github.com/zpmep/hmacutil" // go get github.com/zpmep/hmacutil
)

var (
  appid = "553"
  key1 = "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q"
  key2 = "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3"
)

func main() {
  params := make(url.Values)
  params.Add("appid", "553")
  params.Add("reqtime", strconv.FormatInt(time.Now().UnixNano()/int64(time.Millisecond), 10)) // miliseconds

  data := fmt.Sprintf("%v|%v", params.Get("appid"), params.Get("reqtime")) //appid|reqtime
  params.Add("mac", hmacutil.HexStringEncode(hmacutil.SHA256, key1, data))

  res, err := http.Get("https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks?" + params.Encode())

  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
  defer res.Body.Close()

  body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

  var result map[string]interface{}

  if err := json.Unmarshal(body, &result); err != nil {
    log.Fatal(err)
  }

  for k, v := range result {
    log.Printf("%s = %+v", k, v)
  }
}
// Node v10.15.3
const axios = require('axios').default; // npm install axios
const CryptoJS = require('crypto-js'); // npm install crypto-js

const config = {
 appid: "553",
 key1: "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q",
 key2: "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3",
 endpoint: "https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks"
};

let reqtime = Date.now();
let params = {
 appid: config.appid,
 reqtime: reqtime, // miliseconds
 mac: CryptoJS.HmacSHA256(config.appid + "|" + reqtime, config.key1).toString() // appid|reqtime
};

axios.get(config.endpoint, { params })
 .then(res => {
  let banks = res.data.banks;
  for (let id in banks) {
   let banklist = banks[id];
   console.log(id + ".");
   for (let bank of banklist) {
    console.log(bank);
   }
  }
 })
 .catch(err => console.error(err));
<?php

// PHP Version 7.3.3

$config = [
 "appid" => 553,
 "key1" => "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q",
 "key2" => "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3",
 "endpoint" => "https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks"
];

$reqtime = round(microtime(true) * 1000); // miliseconds
$params = [
 "appid" => $config["appid"],
 "reqtime" => $reqtime,
 "mac" => hash_hmac("sha256", $config["appid"]."|".$reqtime, $config["key1"]) // appid|reqtime
];

$resp = file_get_contents($config["endpoint"]."?".http_build_query($params));
$result = json_decode($resp, true);

foreach ($result as $key => $value) {
 echo "$key: $value<br>";
}
# ruby 2.5.1p57

require 'json'
require 'openssl' # gem install openssl
require 'net/http'

config = {
 appid: '553',
 key1: '9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q',
 key2: 'Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3',
 endpoint: 'https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks'
}

params = {
 appid: config[:appid],
 reqtime: (Time.now.to_f.round(3) * 1000).to_i # miliseconds
}

data = config[:appid] +"|"+ params[:reqtime].to_s # appid|reqtime
params[:mac] = OpenSSL::HMAC.hexdigest('sha256', config[:key1], data) 

uri = URI(config[:endpoint])
uri.query = URI.encode_www_form(params)

res = Net::HTTP.get_response(uri)
result = JSON.parse(res.body)

puts "returncode: " + result["returncode"].to_s
puts "returnmessage: " + result["returnmessage"]

result["banks"].each do |pmcid, banklist|
 banklist.each do |bank|
  puts "#{pmcid}. #{bank}" 
 end
end
# coding=utf-8
# Python 3.6

from time import time
import hmac, hashlib, urllib.parse, urllib.request

config = {
 "appid": 553,
 "key1": "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q",
 "key2": "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3",
 "endpoint": "https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks"
}

reqtime = int(round(time() * 1000)) # miliseconds
data = "{}|{}".format(config["appid"], reqtime) # appid|reqtime

params = {
 "appid": config["appid"],
 "reqtime": reqtime,
 "mac": hmac.new(config['key1'].encode(), data.encode(), hashlib.sha256).hexdigest()
}

response = urllib.request.urlopen(url=config["endpoint"], data=urllib.parse.urlencode(params).encode())
result = json.loads(response.read())

print("returncode: {}".format(result["returncode"]))
print("returnmessage: {}".format(result["returnmessage"]))

for pmcid, banklist in result["banks"].items():
 for bank in banklist:
  print("{}. {}".format(pmcid, bank))
curl https://sbgateway.zalopay.vn/api/getlistmerchantbanks \
 -d appid=553 \
 -d reqtime=1555640370536 \
 -d mac=e2c88a751fc3862f79648e9524cf865ae05579b4435a74dae5992867c3b412ca

Redirect

Sau khi người dùng hoàn thành thanh toán, ZaloPay Gateway sẽ redirect về trang hiển thị kết quả của Merchant (theo redirect_url Merchant đã cung cấp cho ZaloPay).

Dữ liệu truyền vào query string khi ZaloPay redirect về trang của Merchant:

Tham số Kiểu dữ liệu Ý nghĩa
appid int appid của đơn hàng
apptransid String apptransid của đơn hàng
pmcid int Kênh thanh toán
bankcode String Mã ngân hàng
amount long Giá trị của đơn hàng VND
discountamount long Giảm giá VND
status int Mã lỗi
checksum String Dùng để kiểm tra redirect có hợp lệ hay không.
Kiểm tra hmac hợp lệ: HMAC(hmac_algorithm, key2, appid +"|"+ apptransid +"|"+ pmcid +"|"+ bankcode +"|"+ amount +"|"+ discountamount +"|"+ status)

Code mẫu kiểm tra Redirect hợp lệ

/*
  ASP.Net core
*/
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using ZaloPay.Helper; // HmacHelper, RSAHelper, HttpHelper, Utils (tải về ở mục DOWNLOADS)
using ZaloPay.Helper.Crypto;

namespace ZaloPayExample.Controllers
{
  [Route("[controller]")]
  [ApiController]
  public class RedirectController: ControllerBase
  {
    private string key2 = "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3";

    [HttpGet]
    public IActionResult Get()
    {
      var data = Request.Query;
      var checksumData = data["appid"] +"|"+ data["apptransid"] +"|"+ data["pmcid"] +"|"+ 
        data["bankcode"] +"|"+ data["amount"] +"|"+ data["discountamount"] +"|"+ data["status"]; 
      var checksum = HmacHelper.Compute(ZaloPayHMAC.HMACSHA256, key2, checksumData);

      if (!checksum.Equals(data["checksum"])) {
        return StatusCode(400, "Bad Request");
      }
      else {
        // kiểm tra xem đã nhận được callback hay chưa, nếu chưa thì tiến hành gọi API truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng để lấy kết quả cuối cùng
        return StatusCode(200, "OK");
      }
    }
  }
}
import org.json.JSONObject;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;
import java.util.Map;
import java.util.logging.Logger;

@Controller
public class RedirectController {
  private Logger logger = Logger.getLogger(this.getClass().getName());
  private String key2 = "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3";
  private Mac HmacSHA256;

  public RedirectController() throws Exception {
    HmacSHA256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    HmacSHA256.init(new SecretKeySpec(key2.getBytes(), "HmacSHA256"));
  }

  @GetMapping("/redirect-from-zalopay")
  public ResponseEntity redirect(@RequestParam Map<String, String> data) {

    String checksumData = data.get("appid") +"|"+ data.get("apptransid") +"|"+ data.get("pmcid") +"|"+ data.get("bankcode") +"|"+
        data.get("amount") +"|"+ data.get("discountamount") +"|"+ data.get("status");
    byte[] checksumBytes = HmacSHA256.doFinal(checksumData.getBytes());
    String checksum = DatatypeConverter.printHexBinary(checksumBytes).toLowerCase();

    JSONObject result = new JSONObject();
    if (!checksum.equals(data.get("checksum"))) {
      return ResponseEntity.badRequest().body("Bad Request");
    } else {
      // kiểm tra xem đã nhận được callback hay chưa, nếu chưa thì tiến hành gọi API truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng để lấy kết quả cuối cùng
      return ResponseEntity.ok("OK");
    }
  }
}
// go version go1.11.1 linux/amd64
package main

import (
  "fmt"
  "log"
  "net/http"

  "github.com/zpmep/hmacutil"
)

// App config
var (
  key2 = "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3"
)

func main() {
  mux := http.DefaultServeMux
  mux.HandleFunc("/redirect-from-zalopay", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    r.ParseForm()

    data := r.Form
    checksumData := data.Get("appid") + "|" + data.Get("apptransid") + "|" + data.Get("pmcid") + "|" + data.Get("bankcode") + "|" + data.Get("amount") + "|" + data.Get("discountamount") + "|" + data.Get("status")
    checksum := hmacutil.HexStringEncode(hmacutil.SHA256, key2, checksumData)

    if checksum != data.Get("checksum") {
      w.WriteHeader(400)
      fmt.Fprint(w, "Bad Request")
    } else {
      // kiểm tra xem đã nhận được callback hay chưa, nếu chưa thì tiến hành gọi API truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng để lấy kết quả cuối cùng
      fmt.Fprint(w, "Ok")
    }
  })

  log.Println("Server is listening at port :8001")
  http.ListenAndServe(":8001", mux)
}
// Node v10.15.3
const CryptoJS = require('crypto-js');
const express = require('express');
const app = express();

const config = {
 key2: "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3"
};

app.get('/redirect-from-zalopay', (req, res) => {
 let data = req.query;
 let checksumData = data.appid + '|' + data.apptransid + '|' + data.pmcid + '|' + data.bankcode + '|' + data.amount + '|' + data.discountamount + '|' + data.status;
 let checksum = CryptoJS.HmacSHA256(checksumData, config.key2).toString();

 if (checksum != data.checksum) {
  res.sendStatus(400);
 } else {
  // kiểm tra xem đã nhận được callback hay chưa, nếu chưa thì tiến hành gọi API truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng để lấy kết quả cuối cùng
  res.sendStatus(200);
 }
});

app.listen(8001, function () {
 console.log('Server is listening at port :8001');
});
<?php

// PHP Version 7.3.3

$key2 = "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3";
$data = $GET;
$checksumData = $data["appid"] ."|". $data["apptransid"] ."|". $data["pmcid"] ."|". $data["bankcode"] ."|". $data["amount"] ."|". $data["discountamount"] ."|". $data["status"];
$checksum = hash_hmac("sha256", $checksumData, $key2);

if (strcmp($mac, $data["checksum"]) != 0) {
 http_response_code(400);
 echo "Bad Request";
} else {
 // kiểm tra xem đã nhận được callback hay chưa, nếu chưa thì tiến hành gọi API truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng để lấy kết quả cuối cùng
 http_response_code(200);
 echo "Ok";
}
# ruby 2.5.1p57
# rails 5.2.3

# config/routes.rb
# Rails.application.routes.draw do
#  match '/redirect-from-zalopay' => 'redirect#handle', via: :get
# end

# app/controllers/redirect_controller.rb
require 'json'
require 'openssl'

class RedirectController < ApplicationController 
 def initialize
  super
  @config = {
   key2: 'Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3'
  }
 end

 # POST /callback
 def handle
  data = request.query_parameters
  checksumData = data["appid"] +"|"+ data["apptransid"] +"|"+ data["pmcid"] +"|"+ data["bankcode"] +"|"+ data["amount"] +"|"+ data["discountamount"] +"|"+ data["status"]
  checksum = OpenSSL::HMAC.hexdigest('sha256', @config[:key2], checksumData)

  if checksum != data['checksum']
   render text: 'Bad Request', status: :bad_request
  else
   # kiểm tra xem đã nhận được callback hay chưa, nếu chưa thì tiến hành gọi API truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng để lấy kết quả cuối cùng
   render text: 'OK', status: :ok
  end
 end
end
# coding=utf-8
# Python 3.6

from flask import Flask, request, json
import hmac, hashlib

app = Flask(__name__)
config = {
 'key2': 'Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3'
}

@app.route('/redirect-from-zalopay', methods=['GET'])
def redirect():
 data = request.args
 checksumData = "{}|{}|{}|{}|{}|{}|{}".format(data.get('appid'), data.get('apptransid'), data.get('pmcid'), data.get('bankcode'), data.get('amount'), data.get('discountamount'), data.get('status'))
 checksum = hmac.new(config['key2'].encode(), checksumData, hashlib.sha256).hexdigest()

 if checksum != data.get('checksum'):
  return "Bad Request", 400
 else:
  # kiểm tra xem đã nhận được callback hay chưa, nếu chưa thì tiến hành gọi API truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng để lấy kết quả cuối cùng
  return "Ok", 200

if __name__ == '__main__':
 app.run(host='0.0.0.0', port=8001)
Không tìm thấy kết quả phù hợp