NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

POS - QR động

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp Demo API

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP

SƠ ĐỒ LUỒNG XỬ LÝ
* CHÚ THÍCH

- MerchantClient: web/ứng dụng của Merchant.
- MerchantServer: hệ thống back-end của Merchant.
- ZaloPayGateway: giao diện website Cổng ZaloPay.
- ZaloPayServer: hệ thống back-end của ZaloPay.

center my-5 maxw-80

1. Chọn hình thức thanh toán

Khi End-user thực hiện thao tác thanh toán đơn hàng, giao diện Merchant Client bổ sung hình thức thanh toán Ví ZaloPay theo quy cách sau:

API liên quan: Link chuyển tiếp (orderurl)

Tải về:

Download source HTML

Tiếp theo, End-user bấm nút Thanh Toán để gửi yêu cầu tạo đơn hàng (bước 2)

2. Gửi yêu cầu tạo đơn hàng

- Sau khi End-user bấm Thanh Toán, Merchant Client gửi yêu cầu tạo đơn hàng sang cho Merchant Server.

- Merchant Server sẽ gọi API tạo đơn hàng của ZaloPay Server.

API liên quan: Tạo đơn hàng

4. Truy vấn trạng thái đơn hàng

Ngay sau khi thanh toán thành công, ZaloPay sẽ gọi Callback đến Merchant Server (Callback chỉ được gọi trong trường hợp thanh toán thành công). Tuy nhiên Callback có thể bị miss do vấn đề Network/Service Unavailable/..., để trải nghiệm người dùng tốt nhất Merchant cần chủ động truy vấn trạng thái đơn hàng với tần suất 1 phút/lần cho đến khi nhận được Callback hoặc hết thời hạn thanh toán đơn hàng

API liên quan: Truy vấn trạng thái đơn hàng

Ghi chú:
- API **Truy vấn trạng thái đơn hàng** chỉ có hiệu lực trong vòng 48h kể từ lúc ZaloPay Server ghi nhận đơn hàng.
- API **Truy vấn trạng thái đơn hàng** chỉ có thể sử dụng sau khi hệ thống của Merchant nhận callback hoặc redirect hoặc 15 phút sau khi tạo đơn hàng.

3. Tạo QR Code cho đơn hàng

Khi Merchant Server gọi request tạo đơn hàng cho ZaloPay Server (ở bước 2), ZaloPay Server sẽ trả về kết quả cho Merchant Server, trong đó bao gồm thông tin orderurl . Merchant Server trả kết quả về cho Merchant Client, Merchant Client sẽ dùng thông tin orderurl để tạo mã QR.

Merchant Client sẽ hiển thị mã QR theo quy cách sau:

Tải về:

Download thiết kế QRCode trên website

5. CallBack từ ZaloPay Server

Sau khi End-user hoàn thành các bước thanh toán trên ZaloPay Gateway, nếu trừ tiền user thành công ZaloPay Server sẽ trả về (callback/notify) thông tin trạng thái thanh toán cho Merchant Server theo CallbackURL lúc đăng ký ứng dụng.

API liên quan: callback

6. Merchant Client hiển thị thông tin kết quả giao dịch

Sau khi hiển thị QR cho ZaloPay user thanh toán (ở bước 3), sẽ có những trường hợp sau:
1. ZaloPay user thanh toán thành công, Merchant Server nhận thông tin callback từ ZaloPay Server. Merchant Server notify về Merchant Client để hiển thị kết quả.
2. Merchant Server không nhận được thông tin callback từ ZaloPay Server (do user không thanh toán, hoặc có vấn đề network), Merchant Server sử dụng thông tin trạng thái đơn hàng ở bước 4 để notify về Merchant Client hiển thị kết quả.

Không tìm thấy kết quả phù hợp