NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Thanh toán QR

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp Demo API

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP

SƠ ĐỒ LUỒNG XỬ LÝ
* CHÚ THÍCH

- Merchant Client: web/ứng dụng của Merchant.
- Merchant Server: hệ thống back-end của Merchant.
- ZaloPay Gateway: giao diện website Cổng ZaloPay.
- ZaloPay Server: hệ thống back-end của ZaloPay.

center my-5 maxw-80

1. Chọn hình thức thanh toán

Khi End-user thực hiện thao tác thanh toán đơn hàng, giao diện Merchant Client bổ sung hình thức thanh toán Ví ZaloPay theo quy cách sau:

Các API liên quan: Link chuyển tiếp (orderurl)

Tải về:

Download source HTML

Tiếp theo, End-user bấm nút Thanh Toán để gửi yêu cầu tạo đơn hàng (bước 2)

2. Gửi yêu cầu tạo đơn hàng

- Sau khi End-user bấm Thanh Toán, Merchant Client gửi yêu cầu tạo đơn hàng thanh toán (createOrder) sang cho Merchant Server.

- Merchant Server sẽ gọi API tạo đơn hàng của ZaloPay Server.

API liên quan: Tạo đơn hàng (createOrder)

3. Truy vấn trạng thái đơn hàng

20 phút sau khi tạo đơn hàng ở bước 2 (20 phút là thời gian timeout của giao dịch), nếu chưa nhận được thông tin callback, Merchant Server chủ động gửi request đến ZaloPay Server để lấy thông tin trạng thái đơn hàng.

API liên quan: getstatusbyapptransid

Ghi chú:
- API getstatusbyapptransid chỉ có hiệu lực trong vòng 48h kể từ lúc ZaloPay Server ghi nhận đơn hàng.
- API getstatusbyapptransid chỉ có thể sử dụng sau khi hệ thống của Merchant nhận callback hoặc redirect hoặc 20 phút sau khi tạo đơn hàng.

4. Tạo QR Code cho đơn hàng

Khi Merchant Server gọi request tạo đơn hàng cho ZaloPay Server (ở bước 2), ZaloPay Server sẽ trả về kết quả cho Merchant Server, trong đó bao gồm thông tin orderurl . Merchant Server trả kết quả về cho Merchant Client, Merchant Client sẽ dùng thông tin orderurl để tạo mã QR.

Merchant Client sẽ hiển thị mã QR theo quy cách sau:

Tải về:

Download thiết kế QRCode trên website

5. CallBack từ ZaloPay Server

Sau khi End-user hoàn thành các bước thanh toán trên ZaloPay Gateway, nếu trừ tiền user thành công ZaloPay Server sẽ trả về (callback/notify) thông tin trạng thái thanh toán cho Merchant Server theo CallbackURL lúc đăng ký ứng dụng.

API liên quan: callback

6. Merchant Client hiển thị thông tin kết quả giao dịch

Sau khi hiển thị QR cho ZaloPay user thanh toán (ở bước 3), sẽ có những trường hợp sau:
1. ZaloPay user thanh toán thành công, Merchant Server nhận thông tin callback từ ZaloPay Server. Merchant Server notify về Merchant Client để hiển thị kết quả.
2. Merchant Server không nhận được thông tin callback từ ZaloPay Server (do user không thanh toán, hoặc có vấn đề network), Merchant Server sử dụng thông tin trạng thái đơn hàng ở bước 5 để notify về Merchant Client hiển thị kết quả.

Không tìm thấy kết quả phù hợp