Các lỗi thường gặp

1. Lỗi -2: APPID_INVALID, khi tạo đơn hàng

2. Lỗi -53: HMAC_INVALID, khi tạo đơn hàng

3. Lỗi -54: TIME_INVALID, khi thanh toán

Thời gian thanh toán không hợp lệ (dù có thể vừa mới được tạo ra)

4. Lỗi -68: DUPLICATE_APPTRANSID, khi thanh toán

5. Lỗi -92: APPTRANSID_INVALID, khi thanh toán

6. Lỗi -49: TRANS_INFO_NOT_FOUND, khi truy vấn trạng thái đơn hàng

Giao dịch chưa được thực hiện hoặc có thể đã thực hiện thành công nhưng có thể xảy ra các trường hợp sau:Hotline: 1900 54 54 36
| Email: hotro@zalopay.vn
Không tìm thấy kết quả phù hợp