NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

POS - QR động

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp Demo API

Mô tả

ZaloPay App tiếp nhận thông tin đơn hàng từ AppClient bằng phương thức QR Code.

ZaloPay cung cấp 2 cách để tạo QR code cho đơn hàng:

Đơn hàng có kích thước lớn

Đối với các đơn hàng có kích thước lớn việc quét QR code sẽ kém hiệu quả, do vậy ZaloPay hỗ trợ api để tạo đơn hàng ở server side. Sau khi gọi api này ZaloPay Server sẽ trả về response có chứa order_url, AppClient sẽ sử dụng order_url này để tạo QR Code.

Ví dụ:

Dữ liệu nhận được khi tạo đơn hàng thành công:

{
  "zptranstoken": "190719000001129n9Z6V9O",
  "orderurl": "https://qcgateway.zalopay.vn/openinapp?order=eyJ6cHRyYW5zdG9rZW4iOiIxOTA3MTkwMDAwMDExMjluOVo2VjlPIiwiYXBwaWQiOjU1M30",
  "returncode": 1,
  "returnmessage": ""
}

AppClient sử dụng trường order_url để tạo QR code, ZaloPay App sẽ tiếp nhận thông tin QR code này để tiến hành thanh toán.

https://qcgateway.zalopay.vn/openinapp?order=eyJ6cHRyYW5zdG9rZW4iOiIxOTA3MTkwMDAwMDExMjluOVo2VjlPIiwiYXBwaWQiOjU1M30

QR code của order_url trên:

OrderUrl QR Code

Luồng xử lý

QR Code Flow

Không tìm thấy kết quả phù hợp