DOWNLOADS

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Merchant tool

ZaloPay Design Guideline

Thư viện hỗ trợ tích hợp

STT Ngôn ngữ Mô tả Link tải về
1 Java Thư viện tiện ích cho Java java_ZaloPayUtil.zip
2 C# Thư viện tiện ích cho C# csharp_ZaloPayHelper.zip
3 Go Thư viện hỗ trợ tạo HMAC cho Go go get github.com/zpmep/hmacutil
4 Go Thư viện hỗ trợ mã hóa RSA cho Go go get github.com/zpmep/rsautil

Ứng dụng ZaloPay Sandbox

OS Dowload link
Android Download
iOS Download

Test cases

STT Nội dung Link tải về
1 Phương thức thanh toán qua Cổng TestCases_Vi.xlsx
2 Phương thức thanh toán QR TestCases_Cong.xlsx
3 Phương thức thanh toán QuickPay TestCases_QuickPay.xlsx

Các demo, thư viện và tài liệu cho các mô hình tích hợp

Tên Nền tảng Phiên bản Ngày cập nhật Mô tả Link tải về
ZaloPay ZPDK iOS + Android 4.19.20 4/11/2019 ZaloPay ZPDK và tài liệu hướng dẫn cho iOS và Android zpdk_v4_19_20.zip
ZaloPay ZPDK iOS + Android 204 29/04/2021 Version 2.0.4 có gắn thêm data tracking view more zpdk_v2.0.4.zip
ZaloPay App to App demo iOS 04/11/2019 Demo giải pháp thanh toán App-To-App cho iOS DemoZPDK_iOS.zip
Android Demo giải pháp thanh toán App-To-App cho Android DemoZPDK_Android.zip
React Native 1.0 16/12/2019 Demo ZaloPay ZPDK và tài liệu hướng dẫn cho React Native DemoZPDK_ReactNative.zip
ZaloPay Integration Demo C# (ASP.NET MVC) 1.0 13/06/2019 Demo các phương thức tích hợp cho C# (ASP.NET MVC) demo-csharp
PHP 1.0 05/06/2019 Demo các phương thức tích hợp cho PHP demo-php
ZaloPay WebApp Javascript 1.0 29/03/2021 Cầu nối liên lạc giữa javascript trong webapp với app ZaloPay ở client zalopay.zip
Không tìm thấy kết quả phù hợp