DOWNLOADS

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Merchant tool

ZaloPay Design Guideline

Thư viện hỗ trợ tích hợp

STT Ngôn ngữ Mô tả Link tải về
1 Java Thư viện tiện ích cho Java java_ZaloPayUtil.zip
2 C# Thư viện tiện ích cho C# csharp_ZaloPayHelper.zip
3 Go Thư viện hỗ trợ tạo HMAC cho Go go get github.com/zpmep/hmacutil
4 Go Thư viện hỗ trợ mã hóa RSA cho Go go get github.com/zpmep/rsautil

Ứng dụng ZaloPay Sandbox

OS Dowload link
Android Download
iOS Download

Test cases

STT Phương thức tích hợp Link tải về
1 Phương thức tích hợp Ví TestCases_Vi.xlsx
2 Phương thức tích hợp Cổng TestCases_Cong.xlsx
3 Phương thức thanh toán QuickPay TestCases_QuickPay.xlsx

Các demo, thư viện và tài liệu cho các mô hình tích hợp

Tên Nền tảng Phiên bản Ngày cập nhật Mô tả Link tải về
ZaloPay ZPDK iOS + Android 4.19.20 4/11/2019 ZaloPay ZPDK và tài liệu hướng dẫn cho iOS và Android zpdk_v4_19_20.zip
ZaloPay ZPDK iOS + Android 204 29/04/2021 Version 2.0.4 có gắn thêm data tracking về những thông tin thanh toán của ZaloPay và thông tin phiên bản hệ điều hành của thiết bị người dùng. view more zpdk_v2.0.4.zip
ZaloPay App to App demo iOS 04/11/2019 Demo giải pháp thanh toán App-To-App cho iOS DemoZPDK_iOS.zip
Android Demo giải pháp thanh toán App-To-App cho Android DemoZPDK_Android.zip
React Native 1.0 16/12/2019 Demo ZaloPay ZPDK và tài liệu hướng dẫn cho React Native DemoZPDK_ReactNative.zip
ZaloPay Integration Demo C# (ASP.NET MVC) 1.0 13/06/2019 Demo các phương thức tích hợp cho C# (ASP.NET MVC) demo-csharp
PHP 1.0 05/06/2019 Demo các phương thức tích hợp cho PHP demo-php
ZaloPay WebApp Javascript 1.0 29/03/2021 Cầu nối liên lạc giữa javascript trong webapp với app ZaloPay ở client zalopay.zip
Không tìm thấy kết quả phù hợp