NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Thanh toán QR

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp Demo API
Số tiền tối thiểu là 1000 VNĐ
<>

Thời gian quét mã QR để thanh toán
còn 05:00

Thanh toán với bằng mã QR

Hướng dẫn thanh toán

  • Bước 1: Mở ứng dụng ZaloPay
  • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
  • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng

Request data


  

Response data


  
Không tìm thấy kết quả phù hợp