NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

App to App

Giới thiệu Demo API

Ứng dụng ZaloPay Sandbox

OS Dowload link
Android Download
iOS Download

ZPDK, Demo và tài liệu liên quan

Tên Nền tảng Phiên bản Ngày cập nhật Mô tả Link tải về
ZaloPay ZPDK iOS + Android 4.19.20 04/11/2019 ZaloPay ZPDK và tài liệu hướng dẫn cho iOS và Android zpdk_v4_19_20.zip
ZaloPay App to App demo iOS 04/11/2019 Demo giải pháp thanh toán App-To-App cho iOS DemoZPDK_iOS.zip
Android Demo giải pháp thanh toán App-To-App cho Android DemoZPDK_Android.zip
React Native 1.0 27/11/2018 Demo ZaloPay ZPDK và tài liệu hướng dẫn cho React Native DemoZPDK_ReactNative.zip
Không tìm thấy kết quả phù hợp