NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Website - Web to App

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp Demo API

GIỚI THIỆU

End-user chọn thanh toán bằng ZaloPay trên Mobile Web của Merchant, sau đó app ZaloPay được mở lên để thanh toán

center my-5

Mô hình tích hợp

Giải thích thuật ngữ

End-user: là người mua hàng có sử dụng tài khoản ZaloPay

Merchant: là người bán hàng, các cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ hoặc/và sản phẩm.

ZaloPay: là nền tảng thanh toán điện tử giúp Merchant tích hợp nhiều hình thức thanh toán để bán hàng cho End-user tiện lợi hơn.

CÁC BƯỚC TÍCH HỢP

  1. End-user chọn hình thức thanh toán bằng ZaloPay trên Mobile Web của Merchant.
  2. Merchant gửi yêu cầu tạo đơn thanh toán (createOder) sang cho ZaloPay. ZaloPay trả thông tin đơn hàng về cho Merchant.
  3. Web của Merchant mở app ZaloPay để End-user thực hiện bước thanh toán.
  4. Merchant Server  truy vấn trạng thái đơn hàng khi chưa nhận được Callback

center my-5 maxw-768

Không tìm thấy kết quả phù hợp