NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

QuickPay

Giới thiệu Demo API

Mô tả

AppServer submit transaction tới ZaloPay Server để thực hiện thanh toán

Luồng xử lý

Sequence Flow

Đặc tả API

Environment Method Endpoint
Sandbox POST https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay
Real POST https://zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay

Dữ liệu truyền vào api

Tham số Kiểu dữ liệu Kích thước Bắt buộc Ý nghĩa Ví dụ
appid int Định danh cho ứng dụng đã được cấp khi đăng ký ứng dụng với ZaloPay. 1
appuser String 50 Thông tin định danh của người dùng ứng dụng thanh toán đơn hàng: id/username/tên/số điện thoại/email của user. Nếu không định danh được có thể dùng thông tin mặc định, chằng hạn như tên ứng dụng pmqc
apptime long Thời gian tạo đơn hàng (unix timestamp in milisecond). Thời gian tính đến milisecond, lấy theo current time và không quá 15 phút so với thời điểm thanh toán 1459823610957
amount long Giá trị của đơn hàng VND 50000
apptransid String 40 Mã giao dịch của ứng dụng. mã giao dịch phải bắt đầu theo format yymmdd của ngày hiện tại. Mã giao dịch nên theo format "yymmdd-Mã đơn hàng thanh toán" 180208_007242
embeddata String 1024 Dữ liệu riêng của ứng dụng. Dữ liệu này sẽ được callback lại cho AppServer khi thanh toán thành công (Nếu không có thì để chuỗi rỗng) {"promotioninfo":"","merchantinfo":"du lieu rieng cua ung dung"}
item String 256 Item của đơn hàng, do ứng dụng tự định nghĩa [{"itemid":"knb","itename":"kim nguyen bao","itemprice":198400,"itemquantity":1}]
mac String Thông tin chứng thực của đơn hàng. Xem cách tạo thông tin chứng thực cho đơn hàng c8f49d523336f0a182586a70b71c20 da964d37954711de9273152b500df74c0d
paymentcode String Được scan từ ứng dụng ZaloPay bởi thiết bị đầu cuối của Merchant và được mã hóa bằng Public Key do ZaloPay cấp cho Merchant =RSA(paymentcoderaw, publicKey) aoSCLACtsQM5g5blVNLgEBBBIz8KNg+Pz0LbcdhX8AoQR TWGEH/BrbHG8rIkNo3JIpOc7U7na0CZQ+HU8Zwhgw==
description String 100 Thông tin dịch vụ đang được thanh toán dùng để hiển thị cho user trên app ZaloPay Mua kim nguyên bảo cho game VLTK
userIP String Địa chỉ IP của user 127.0.0.1

Tạo thông tin chứng thực

mac = HMAC(hmac_algorithm, key1, hmacinput)

Trong đó:

Tham số api trả về

Tham số Kiểu dữ liệu Ý nghĩa
returncode int

1: Giao dịch thành công

10: Đang xử lý, kiểm tra trạng thái đơn hàng bằng API truy vấn trạng thái đơn hàng

<>: Lỗi

returnmessage String Thông tin lỗi
isprocessing boolean true: đang xử lý
false: kết thúc giao dịch
zptransid long Mã giao dịch của ZaloPay

Code mẫu

/**
 * .Net core 2.1.505
 */
using System;
using System.Text;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using ZaloPay.Helper; // HmacHelper, RSAHelper, HttpHelper, Utils (tải về ở mục DOWNLOADS)
using ZaloPay.Helper.Crypto;
using Newtonsoft.Json; // https://www.newtonsoft.com/json

namespace ZaloPayExample
{
  class Program
  {
    static string appid = "553";
    static string key1 = "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q";
    static string quickPayUrl = "https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay";
    static string rsaPublicKey = "MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAOfB6/x0b5UiLkU3pOdcnXIkuCSzmvlVhDJKv1j3yBCyvsgAHacVXd+7WDPcCJmjSEKlRV6bBJWYam5vo7RB740CAwEAAQ==";

    static async Task Main(string[] args)
    {
      var transid = Guid.NewGuid().ToString(); 
      var embeddata = new { merchantinfo = "embeddata123" };
      var items = new []{
        new { itemid = "knb", itemname = "kim nguyen bao", itemprice = 198400, itemquantity = 1 }
      };
      var paymentCodeRaw = "174830909300000096"; 
      var param = new Dictionary<string, string>();

      param.Add("appid", appid);
      param.Add("appuser", "demo");
      param.Add("apptime", Utils.GetTimeStamp().ToString());
      param.Add("amount", "1000");
      param.Add("apptransid", DateTime.Now.ToString("yyMMdd") + "_" + transid);
      param.Add("embeddata", JsonConvert.SerializeObject(embeddata));
      param.Add("item", JsonConvert.SerializeObject(items));
      param.Add("description", "ZaloPay QickPay Demo");
      param.Add("userip", "127.0.0.1"); 
      param.Add("paymentcode", RSAHelper.Encrypt(paymentCodeRaw, rsaPublicKey)); 

      var data = appid + "|" + param["apptransid"] + "|" + param["appuser"] + "|" + param["amount"] + "|" 
        + param["apptime"] + "|" + param["embeddata"] + "|" + param["item"] + "|" + paymentCodeRaw;
      param.Add("mac", HmacHelper.Compute(ZaloPayHMAC.HMACSHA256, key1, data));

      var result = await HttpHelper.PostFormAsync(quickPayUrl, param);

      foreach(var entry in result) {
        Console.WriteLine("{0} = {1}", entry.Key, entry.Value);
      }
    }
  }
}
// Java version "1.8.0_201"
import org.apache.http.NameValuePair; // https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.httpcomponents/httpclient
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity;
import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair;
import org.json.JSONObject; // https://mvnrepository.com/artifact/org.json/json
import vn.zalopay.crypto.HMACUtil; // tải về ở mục DOWNLOADS
import vn.zalopay.crypto.RSAUtil; // tải về ở mục DOWNLOADS

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.*;
import java.util.logging.Logger;

public class QuickPay {
  private static Logger logger = Logger.getLogger(App.class.getName());

  private static Map<String, String> config = new HashMap<String, String>(){{
    put("appid", "553");
    put("key1", "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q");
    put("key2", "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3");
    put("endpoint", "https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay");
    put("publicKey", "MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAOfB6/x0b5UiLkU3pOdcnXIkuCSzmvlVhDJKv1j3yBCyvsgAHacVXd+7WDPcCJmjSEKlRV6bBJWYam5vo7RB740CAwEAAQ==");
  }};

  private static String getCurrentTimeString(String format) {
    Calendar cal = new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone("GMT+7"));
    SimpleDateFormat fmt = new SimpleDateFormat(format);
    fmt.setCalendar(cal);
    return fmt.format(cal.getTimeInMillis());
  }

  public static void main( String[] args ) throws Exception
  {
    final Map embeddata = new HashMap(){{
      put("merchantinfo", "embeddata123");
    }};

    final Map[] item = {
      new HashMap(){{
        put("itemid", "knb");
        put("itemname", "kim nguyen bao");
        put("itemprice", 198400);
        put("itemquantity", 1);
      }}
    };

    final String paymentCodeRaw = "977254910200000006"; // được scan từ ứng dụng ZaloPay bởi thiết bị đầu cuối của Merchant

    Map<String, Object> order = new HashMap<String, Object>(){{
      put("appid", config.get("appid"));
      put("apptransid", getCurrentTimeString("yyMMdd") +"_"+ UUID.randomUUID()); // mã giao dich có định dạng yyMMdd_xxxx
      put("apptime", System.currentTimeMillis()); // miliseconds
      put("appuser", "demo");
      put("amount", 50000);
      put("description", "ZaloPay Intergration Demo");
      put("item", new JSONObject(item).toString());
      put("embeddata", new JSONObject(embeddata).toString());
      put("userip", "127.0.0.1");
      put("paymentcode", RSAUtil.encrypt(config.get("publicKey"), paymentCodeRaw));
    }};

    // appid +”|”+ apptransid +”|”+ appuser +”|”+ amount +"|" + apptime +”|”+ embeddata +"|" +item
    String data = order.get("appid") +"|"+ order.get("apptransid") +"|"+ order.get("appuser") +"|"+ order.get("amount")
        +"|"+ order.get("apptime") +"|"+ order.get("embeddata") +"|"+ order.get("item") +"|"+ paymentCodeRaw;
    order.put("mac", HMACUtil.HMacHexStringEncode(HMACUtil.HMACSHA256, config.get("key1"), data));

    CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault();
    HttpPost post = new HttpPost(config.get("endpoint"));

    List<NameValuePair> params = new ArrayList<>();
    for (Map.Entry<String, Object> e : order.entrySet()) {
      params.add(new BasicNameValuePair(e.getKey(), e.getValue().toString()));
    }

    post.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params));

    CloseableHttpResponse res = client.execute(post);
    BufferedReader rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(res.getEntity().getContent()));
    StringBuilder resultJsonStr = new StringBuilder();
    String line;

    while ((line = rd.readLine()) != null) {
      resultJsonStr.append(line);
    }

    JSONObject result = new JSONObject(resultJsonStr.toString());
    for (String key : result.keySet()) {
      System.out.format("%s = %s\n", key, result.get(key));
    }
  }
}
// go version go1.11.1 linux/amd64
package main

import (
  "crypto/rand"
  "crypto/rsa"
  "encoding/base64"
  "encoding/json"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "log"
  "net/http"
  "net/url"
  "strconv"
  "time"

  "github.com/google/uuid" // go get github.com/google/uuid
  "github.com/zpmep/hmacutil" // go get github.com/zpmep/hmacutil
  "github.com/zpmep/rsautil" // go get github.com/zpmep/rsautil
)

var (
  endpoint = "https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay"
  appid  = "553"
  key1   = "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q"
  key2   = "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3"
)
var rsaPublicKey = []byte(`
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAOfB6/x0b5UiLkU3pOdcnXIkuCSzmvlV
hDJKv1j3yBCyvsgAHacVXd+7WDPcCJmjSEKlRV6bBJWYam5vo7RB740CAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----
`)

func check(err error) {
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
}

type object map[string]interface{}

func main() {
  embeddata, _ := json.Marshal(object{
    "merchantinfo": "embeddata123",
  })
  items, _ := json.Marshal([]object{
    object{"itemid": "knb", "itemname": "kim nguyen bao", "itemprice": 198400, "itemquantity": 1},
  })
  params := make(url.Values)
  params.Add("machineid", appid)
  params.Add("appid", appid)             
  params.Add("amount", "1000")            
  params.Add("appuser", "dungpqt@vng.com.vn")    
  params.Add("embeddata", string(embeddata))     
  params.Add("item", string(items))         
  params.Add("description", "ZaloPay Quickpay Demo") 

  pub, err := rsautil.BytesToPublicKey(rsaPublicKey)
  check(err)

  paymentcodeRaw := "215956908800000020" // được scan từ ứng dụng ZaloPay bởi thiết bị đầu cuối của Merchant
  cipherText, err := rsa.EncryptPKCS1v15(rand.Reader, pub, []byte(paymentcodeRaw))
  check(err)

  paymentcode := base64.StdEncoding.EncodeToString(cipherText)
  params.Add("paymentcode", paymentcode)

  ip := "127.0.0.1"
  params.Add("userip", ip)

  now := time.Now()
  params.Add("apptime", strconv.FormatInt(now.UnixNano()/int64(time.Millisecond), 10)) // miliseconds

  transid := uuid.New().String()                                         // unique id
  params.Add("apptransid", fmt.Sprintf("%02d%02d%02d_%v", now.Year()%100, int(now.Month()), now.Day(), transid)) // mã giao dich có định dạng yyMMdd_xxxx

  data := fmt.Sprintf("%v|%v|%v|%v|%v|%v|%v|%v", params.Get("appid"), params.Get("apptransid"), params.Get("appuser"),
    params.Get("amount"), params.Get("apptime"), params.Get("embeddata"), params.Get("item"), paymentcodeRaw)
  params.Add("mac", hmacutil.HexStringEncode(hmacutil.SHA256, key1, data))

  // Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  res, err := http.PostForm(endpoint, params)
  check(err)

  // parse response
  defer res.Body.Close()

  body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

  log.Printf("%+v", string(body))
}
// Node v10.15.3
const NodeRSA = require('node-rsa'); // npm install node-rsa
const axios = require('axios').default; // npm install axios
const CryptoJS = require('crypto-js'); // npm install crypto-js
const uuid = require('uuid/v1'); // npm install uuid
const moment = require('moment'); // npm install moment

// APP INFO
const config = {
 appid: "553",
 key1: "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q",
 key2: "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3",
 endpoint: "https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay"
};

config.rsaPublicKey = `
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAOfB6/x0b5UiLkU3pOdcnXIkuCSzmvlV
hDJKv1j3yBCyvsgAHacVXd+7WDPcCJmjSEKlRV6bBJWYam5vo7RB740CAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----
`;

const embeddata = {
 merchantinfo: "embeddata123"
};

const items = [{
 itemid: "knb",
 itename: "kim nguyen bao",
 itemprice: 198400,
 itemquantity: 1
}];

const paymentcodeRaw = "542373909900000106"; // được scan từ ứng dụng ZaloPay bởi thiết bị đầu cuối của Merchant
const key = new NodeRSA(config.rsaPublicKey, {
 encryptionScheme: 'pkcs1'
});
const paymentcode = key.encrypt(paymentcodeRaw, 'base64');

const order = {
 appid: config.appid, 
 apptransid: `${moment().format('YYMMDD')}_${uuid()}`, // mã giao dich có định dạng yyMMdd_xxxx
 appuser: "demo", 
 apptime: Date.now(), // miliseconds
 item: JSON.stringify(items), 
 embeddata: JSON.stringify(embeddata), 
 amount: 1000, 
 description: "ZaloPay Integration Demo", 
 userip: "127.0.0.1",
 paymentcode,
};

// appid|apptransid|appuser|amount|apptime|embeddata|item|paymentcodeRaw
const data = config.appid + "|" + order.apptransid + "|" + order.appuser + "|" + order.amount + "|" +
 order.apptime + "|" + order.embeddata + "|" + order.item + "|" + paymentcodeRaw;
order.mac = CryptoJS.HmacSHA256(data, config.key1).toString();

axios.post(config.endpoint, null, { params: order })
 .then(res => {
  console.log(res.data);
 })
 .catch(err => console.log(err));
<?php

// PHP Version 7.3.3

$config = [
 "appid" => 553,
 "key1" => "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q",
 "key2" => "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3",
 "endpoint" => "https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay",
 "publickey" => "
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAOfB6/x0b5UiLkU3pOdcnXIkuCSzmvlV
hDJKv1j3yBCyvsgAHacVXd+7WDPcCJmjSEKlRV6bBJWYam5vo7RB740CAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----
"
];

$embeddata = [
 "merchantinfo" => "embeddata123"
];
$items = [
 [ "itemid" => "knb", "itemname" => "kim nguyen bao", "itemprice" => 198400, "itemquantity" => 1 ]
];
$paymentcoderaw = "885313909500000206";
$ok = openssl_public_encrypt($paymentcoderaw, $encrypted, $config["publickey"]);
if (!$ok) {
 die("Can not encrypt paymentcode");
}

$order = [
 "appid" => $config["appid"],
 "apptime" => round(microtime(true) * 1000), // miliseconds
 "apptransid" => date("ymd")."_".uniqid(), // mã giao dich có định dạng yyMMdd_xxxx
 "appuser" => "demo",
 "item" => json_encode($items, JSON_UNESCAPED_UNICODE),
 "embeddata" => json_encode($embeddata, JSON_UNESCAPED_UNICODE),
 "amount" => 50000,
 "description" => "ZaloPay Intergration Demo",
 "userip" => "127.0.0.1",
 "paymentcode" => base64_encode($encrypted)
];

// appid|apptransid|appuser|amount|apptime|embeddata|item|paymentcoderaw
$data = $order["appid"]."|".$order["apptransid"]."|".$order["appuser"]."|".$order["amount"]
 ."|".$order["apptime"]."|".$order["embeddata"]."|".$order["item"]."|".$paymentcoderaw;
$order["mac"] = hash_hmac("sha256", $data, $config["key1"]);

$context = stream_context_create([
 "http" => [
  "header" => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
  "method" => "POST",
  "content" => http_build_query($order)
 ]
]);

$resp = file_get_contents($config["endpoint"], false, $context);
$result = json_decode($resp, true);

foreach ($result as $key => $value) {
 echo "$key: $value<br>";
}
# ruby 2.5.1p57

require 'securerandom'
require 'json'
require 'openssl' # gem install openssl
require 'net/http'
require 'base64'

# cat public_key.pem
#
# -----BEGIN PUBLIC KEY-----
# MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAOfB6/x0b5UiLkU3pOdcnXIkuCSzmvlV
# hDJKv1j3yBCyvsgAHacVXd+7WDPcCJmjSEKlRV6bBJWYam5vo7RB740CAwEAAQ==
# -----END PUBLIC KEY-----

config = {
 appid: '553',
 key1: '9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q',
 key2: 'Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3',
 endpoint: 'https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay',
 publickey: 'public_key.pem'
}

apptime = (Time.now.to_f.round(3) * 1000).to_i
apptransid = Time.now.strftime('%y%m%d') + '_' + SecureRandom.uuid

embeddata = {
 merchantinfo: 'embeddata123'
}
items = [{
 itemid: 'knb',
 itemname: 'kim nguyen bao',
 itemprice: 198_400,
 itemquantity: 1
}]

pubkey = OpenSSL::PKey::RSA.new(File.read(config[:publickey]))

paymentCodeRaw = '508920910200000017'
encrypted = pubkey.public_encrypt(paymentCodeRaw)

order = {
 appid: config[:appid],
 apptransid: apptransid, # mã giao dich có định dạng yyMMdd_xxxx
 appuser: 'demo',
 apptime: apptime, # miliseconds
 item: items.to_json, 
 embeddata: embeddata.to_json, 
 amount: 50_000, 
 description: 'ZaloPay Integration Demo', 
 userip: '127.0.0.1',
 paymentcode: Base64.urlsafe_encode64(encrypted)
}

# appid|apptransid|appuser|amount|apptime|embeddata|item
data = config[:appid] + '|' + apptransid + '|' + order[:appuser] + '|' + order[:amount].to_s + '|' +
    order[:apptime].to_s + '|' + order[:embeddata].to_s + '|' + order[:item].to_s + '|' + paymentCodeRaw

order[:mac] = OpenSSL::HMAC.hexdigest('sha256', config[:key1], data)

res = Net::HTTP.post_form(URI.parse(config[:endpoint]), order)
result = JSON.parse(res.body)

result.each do |key, value|
 puts "#{key}: #{value}"
end
# coding=utf-8
# Python 3.6

from time import time
from datetime import datetime

import uuid, json, hmac, hashlib, urllib.request, urllib.parse, base64

from Crypto.PublicKey import RSA # pip3 install pycrypto
from Crypto.Cipher import PKCS1_v1_5
from Crypto import Random

config = {
 "appid": 553,
 "key1": "9phuAOYhan4urywHTh0ndEXiV3pKHr5Q",
 "key2": "Iyz2habzyr7AG8SgvoBCbKwKi3UzlLi3",
 "endpoint": "https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay"
}

# Public key lấy ở trang quản lý app của merchant
config["rsaPublicKey"] = "MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAOfB6/x0b5UiLkU3pOdcnXIkuCSzmvlVhDJKv1j3yBCyvsgAHacVXd+7WDPcCJmjSEKlRV6bBJWYam5vo7RB740CAwEAAQ=="

# RSA encrypt paymentcode
paymentCodeRaw = "542373909900000106" # được scan từ ứng dụng ZaloPay bởi thiết bị đầu cuối của Merchant

keyPub = RSA.importKey(base64.b64decode(config["rsaPublicKey"]))
cipher = PKCS1_v1_5.new(keyPub)

cipherText = cipher.encrypt(paymentCodeRaw.encode())
paymentCode = base64.b64encode(cipherText)

order = {
 "appid": config["appid"],
 "apptransid": "{:%y%m%d}_{}".format(datetime.today(), uuid.uuid4()), # mã giao dich có định dạng yyMMdd_xxxx
 "appuser": "demo",
 "apptime": int(round(time() * 1000)), # miliseconds
 "embeddata": json.dumps({ 
  "merchantinfo": "embeddata123"
 }),
 "item": json.dumps([
  { "itemid": "knb", "itemname": "kim nguyen bao", "itemprice": 198400, "itemquantity": 1 }
 ]),
 "amount": 50000,
 "description": "ZaloPay Integration Demo",
 "userip": "127.0.0.1",
 "paymentcode": paymentCode
}

# appid|apptransid|appuser|amount|apptime|embeddata|item|paymentcoderaw
data = "{}|{}|{}|{}|{}|{}|{}|{}".format(order["appid"], order["apptransid"], order["appuser"], 
order["amount"], order["apptime"], order["embeddata"], order["item"], paymentCodeRaw)

# tính mac
order["mac"] = hmac.new(config['key1'].encode(), data.encode(), hashlib.sha256).hexdigest()

response = urllib.request.urlopen(url=config["endpoint"], data=urllib.parse.urlencode(order).encode())
result = json.loads(response.read())

for k, v in result.items():
 print("{}: {}".format(k, v))
curl -X POST https://sandbox.zalopay.com.vn/v001/tpe/submitqrcodepay \
 -H "Content-type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -d appid=553 \
 -d apptransid=190419_56355af0-624a-11e9-8cbe-2bcce7cb9c36 \
 -d appuser=demo \
 -d apptime=1555640702494 \
 -d item='[{"itemid":"knb","itemname":"kim nguyen bao","itemprice":198400,"itemquantity":1}]' \
 -d embeddata='{"merchantinfo":"embeddata123"}' \
 -d amount=1000 \
 -d description='ZaloPay Intergration Demo' \
 -d userip=127.0.0.1 \
 -d paymentcode=W0QduaBV3oeAFp%2BV0Hhp8Pyoqt3s7TjryXWH8upqTK4bl1dJv431SKNwqumQyKgMxU%2FsM2SPaYjWUeiMOBoUsw%3D%3D \
 -d mac=ddf063288219e3d82d4058faf7403b436e20a8324ba3d6b29cff85060b19f413
Không tìm thấy kết quả phù hợp