NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Cổng ZaloPay

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp Demo API

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP

SƠ ĐỒ LUỒNG XỬ LÝ
* CHÚ THÍCH

- Merchant Site: ứng dụng web của Merchant.
- Merchant Server: hệ thống back-end của Merchant.
- ZaloPay Gateway: giao diện website Cổng ZaloPay.
- ZaloPay Server: hệ thống back-end của ZaloPay.

center my-5 maxw-80

1. Chọn hình thức thanh toán

Khi End-user thực hiện thao tác thanh toán đơn hàng, giao diện Merchant Site bổ sung các hình thức thanh toán của ZaloPay như: Ví ZaloPay, Thẻ Visa/Master/JCB, Thẻ ATM theo một trong các quy cách sau:

QUY CÁCH 1
Với quy cách này, danh sách ngân hàng sẽ được hiển thị trên giao diện của ZaloPay Gateway ở bước sau
QUY CÁCH 2
Với quy cách này, danh sách ngân hàng được hiển thị trên giao diện Merchant Site

Tải về:

Download source HTML (quy cách 1)
Download source HTML (quy cách 2)

Tiếp theo, End-user bấm nút Thanh Toán để gửi yêu cầu tạo đơn hàng (bước 2)

2. Gửi yêu cầu tạo đơn hàng

Sau khi End-user bấm Thanh Toán, Merchant Site gửi yêu cầu tạo đơn hàng thanh toán (createOrder) sang cho Merchant Server
Merchant Server sẽ gọi API tạo đơn hàng của ZaloPay Server.

API liên quan: Tạo đơn hàng (createOrder)

Lưu ý: Cách sử dụng tham số bankcode trong API tạo đơn hàng, tương ứng với từng tùy chọn hình thức thanh toán

bankcode Kết quả hiển thị trên trang cổng thanh toán
Rỗng ("") (*) Danh sách tất cả các hình thức và ngân hàng được hỗ trợ (CC, ATM, zalopayapp, ...)
zalopayapp QR code để quét bằng ứng dụng ZaloPay
CC Form nhập thông tin Credit Card
Mã ngân hàng ATM (VTB, VCB, ...) Form nhập thông tin thẻ của ngân hàng tương ứng

3. Truy vấn trạng thái đơn hàng

20 phút sau khi tạo đơn hàng ở bước 2 (20 phút là thời gian timeout của giao dịch), nếu chưa nhận được thông tin callback, Merchant Server chủ động gửi request đến ZaloPay Server để lấy thông tin trạng thái đơn hàng.

API liên quan: getstatusbyapptransid

Ghi chú:
- API getstatusbyapptransid chỉ có hiệu lực trong vòng 48h kể từ lúc ZaloPay Server ghi nhận đơn hàng.
- API getstatusbyapptransid chỉ có thể sử dụng sau khi hệ thống của Merchant nhận callback hoặc redirect hoặc 20 phút sau khi tạo đơn hàng.

4. Gọi đến trang ZaloPay Gateway

Tiếp theo, Merchant Site mở link đến trang ZaloPay Gateway để End-user thực hiện các bước thanh toán.

Khi Merchant Server gọi request tạo đơn hàng cho ZaloPay Server (ở bước 2), ZaloPay Server sẽ trả về một đoạn link chuyển tiếp đã được build sẵn gọi là orderurl, Merchant sử dụng orderurl này để redirect người dùng đến trang cổng thanh toán ZaloPay.

{
  "returncode": 1,
  "returnmessage": "Thành công",
  "orderurl":"https://sbgateway.zalopay.vn/openinapp?order=eyJ6cHRyYW5zdG9rZW4iOiJ4dGd1SEs1YnU0VDJkSHE3TUFwTFFnIiwiYXBwaWQiOjN9"
}

5. CallBack từ ZaloPay Server

Sau khi End-user hoàn thành các bước thanh toán trên ZaloPay Gateway, nếu trừ tiền user thành công ZaloPay Server sẽ trả về (callback/notify) thông tin trạng thái thanh toán cho Merchant Server theo CallbackURL lúc đăng ký ứng dụng.

API liên quan: callback

6. ZaloPay Gateway chuyển hướng (redirect) về Merchant Site

- Sau khi End-user thanh toán, ZaloPay Server sẽ trả về trạng thái giao dịch cho ZaloPay Gateway.
- ZaloPay Gateway chuyển hướng (redirect) về Merchant Site để hiển thị kết quả giao dịch trên giao diện.

API liên quan: redirect

Không tìm thấy kết quả phù hợp