NAV

API Reference

API Reference Status code Information

ZaloPay's status codes

Status code Short description Meaning Type
48 ZPMAPACCOUNT_WAIT_FOR_QUERY_ORDER Đang đợi kết quả Pending
47 ZPMAPACCOUNT_WAIT_FOR_PROCESS Đang đợi xử lý Pending
46 ZPMAPACCOUNT_INQUEUE Đang xử lý Pending
36 UM_REGISTER_PHONE_RETRY_OTP Mã xác thực không hợp lệ Pending
35 UM_REQUIRE_PHONE_NUMBER Yêu cầu cập nhập số điện thoại Pending
29 MAPCARD_INQUEUE Giao dịch vẫn đang được xử lý. Pending
28 MAPCARD_PAY123_SUCCESSFUL Giao dịch vẫn đang được xử lý. Pending
27 MAPCARD_WAIT_FOR_QUERY_ORDER Giao dịch vẫn đang được xử lý. Pending
26 MAPCARD_WAIT_FOR_PROCESS Giao dịch vẫn đang được xử lý. Pending
24 NEED_CODE_TEST Nhập code để tiếp tục. Pending
23 RETRY_PIN Sai mật khẩu thanh toán. Vui lòng nhập lại. Pending
19 ZPW_PURCHASE_SUCCESSFUL Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
18 ATM_CHARGE_SUCCESSFUL Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
17 ATM_RETRY_OTP Sai OTP. Vui lòng nhập lại. Pending
16 ATM_RETRY_CAPTCHA Sai Mã xác nhận. Vui lòng nhập lại Pending
15 IN_GET_STATUS_ATM_QUEUE Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
14 ATM_AUTHEN_PAYER_SUCCESS Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
13 ATM_VERIFY_OTP_SUCCESS Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
12 ATM_VERIFY_CARD_SUCCESSFUL Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
10 INIT Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
9 ATM_WAIT_FOR_CHARGE Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
5 PROCESSING Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
4 IN_NOTIFY_QUEUE Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
3 CREATE_ORDER_SUCCESSFUL Giao dịch vẫn đang được xử lý Pending
2 DUPLICATE Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. Pending
1 SUCCESSFUL Giao dịch thành công Successful
0 EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. Pending
-1 ZK_NODE_EXIST_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. User error
-2 APPID_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. Merchant error
-3 APP_NOT_AVAILABLE Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. Merchant error
-4 APP_TIME_INVALID Ứng dụng tạm thời không thể thanh toán, vui lòng quay lại sau. Merchant error
-5 AMOUNT_INVALID Số tiền không hợp lệ. Merchant error
-6 PLATFORM_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-7 PLATFORM_NOT_AVAILABLE Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-8 DSCREEN_TYPE_INVALID Thiết bị chưa được hỗ trợ, giao dịch thất bại. System error
-9 PMCID_INVALID Kênh thanh toán không hỗ trợ hoặc đang bảo trì, vui lòng chọn kênh khác. System error
-10 PMC_INACTIVE Kênh thanh toán không hỗ trợ hoặc đang bảo trì, vui lòng chọn kênh khác. System error
-13 GET_TRANSID_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-14 SET_CACHE_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-15 GET_CACHE_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-16 UPDATE_RESULT_FAIL Nhà cung cấp chưa trả kết quả, giao dịch đang chờ được xử lý. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bạn đang sử dụng để được hỗ trợ ngay. Merchant error
-17 EXCEED_MAX_NOTIFY Nhà cung cấp chưa trả kết quả, giao dịch đang chờ được xử lý. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bạn đang sử dụng để được hỗ trợ ngay. Merchant error
-18 DEVICEID_NOT_MATCH Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-19 APPID_NOT_MATCH Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-20 PLATFORM_NOT_MATCH Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-21 PMC_FACTORY_NOT_FOUND Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-26 SDK_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-29 ATM_CREATE_ORDER_DBG_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-31 CARD_INVALID Thông tin thẻ không chính xác, vui lòng thực hiện lại. User error
-32 APP_INACTIVE Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. Unknown
-33 APP_MAINTENANCE Ứng dụng đang bảo trì, vui lòng quay lại sau. Unknown
-34 PMC_MAINTENANCE Kênh thanh toán đang bảo trì, vui lòng chọn kênh khác. Unknown
-35 PMC_NOT_AVAILABLE Kênh thanh toán không hỗ trợ hoặc đang bảo trì, vui lòng chọn kênh khác. Unknown
-36 OVER_LIMIT Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. User error
-39 NOT_FOUND_SMS_SERVICE_PHONE Kênh thanh toán không hỗ trợ hoặc đang bảo trì, vui lòng chọn kênh khác. System error
-40 MAX_RETRY_GET_DBG_STATUS Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-41 ATM_CREATE_ORDER_FAIL Ngân hàng chưa hỗ trợ hoặc đang bảo trì, vui lòng chọn ngân hàng khác. User and system error
-42 ATM_BANK_INVALID Chưa hỗ trợ ngân hàng đã chọn, vui lòng chọn ngân hàng khác. System error
-43 ATM_BANK_MAINTENANCE Ngân hàng đang bảo trì, vui lòng chọn ngân hàng khác. Unknown
-44 ATM_VERIFY_CARD_FAIL Thông tin thẻ không chính xác, vui lòng thực hiện lại. User and system error
-45 ATM_MAX_RETRY_OTP_FAIL Sai OTP, vui lòng thực hiện lại. User error
-46 ATM_QUERY_ORDER_FAIL Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. User and system error
-47 ATM_BANK_SRC_INVALID Ngân hàng chưa hỗ trợ hoặc đang bảo trì, vui lòng chọn ngân hàng khác. System error
-48 ATM_CHARGE_FAIL Giao dịch thất bại. Vui lòng liên hệ Hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User and system error
-49 TRANS_INFO_NOT_FOUND Giao dịch chưa được thực hiện. Vui lòng thực hiện lại. User error
-50 ATM_CAPTCHA_INVALID Nhập sai Mã xác nhận quá số lần quy định. User error
-51 ATM_COST_RATE_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-52 ITEMS_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. Merchant error
-53 HMAC_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. Merchant error
-54 TIME_INVALID Giao dịch hết hạn thanh toán, quý khách vui lòng thử lại. Merchant error
-55 CAL_NET_CHARGE_AMT_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-56 ATM_VERIFY_OTP_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. User and system error
-57 APP_USER_INVALID Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. Merchant error
-58 ZPW_GETTRANSID_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. User and system error
-59 ZPW_PURCHASE_FAIL Giao dịch thất bại. Vui lòng liên hệ Hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User and system error
-60 ZPW_ACCOUNT_NAME_INVALID Thông tin tài khoản không chính xác. Vui lòng liên hệ Hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User error
-61 ZPW_ACCOUNT_SUSPENDED Tài khoản tạm thời bị khóa. User error
-62 ZPW_ACCOUNT_NOT_EXIST Tài khoản không đủ tiền để thanh toán. User error
-63 ZPW_BALANCE_NOT_ENOUGH Tài khoản không đủ tiền để thanh toán. User error
-64 ZPW_GET_BALANCE_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-65 ZPW_WRONG_PASSWORD Sai mật khẩu. User error
-66 USER_INVALID Sai thông tin tài khoản. User error
-67 DESERIALIZE_TRANS_FAIL Đăng nhập thất bại. System error
-68 DUPLICATE_APPTRANSID Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. User error
-69 DUPLICATE_ZPTRANSID Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. User error
-70 APPTRANSID_EXIST Giao dịch đã tồn tại, vui lòng thực hiện lại giao dịch khác. User error
-71 ZALO_LOGIN_FAIL Đăng nhập thất bại. System error
-72 ZALO_LOGIN_EXPIRE Phiên đăng nhập hết hạn vui lòng đăng nhập lại. System error
-73 TOKEN_INVALID Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. System error
-74 CARDINFO_INVALID Thông tin thẻ không chính xác. User error
-75 CARDINFO_EXIST Thông tin thẻ đã tồn tại. User error
-76 CARDINFO_NOT_FOUND Thông tin thẻ không tồn tại. User error
-77 UM_TOKEN_NOT_FOUND Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. System error
-78 UM_TOKEN_EXPIRE Phiên đăng nhập hết hạn Vui lòng đăng nhập lại. User error
-79 REQUEST_FORMAT_INVALID Nhập thông tin sai định dạng, vui lòng nhập lại. System error
-80 TRANS_NOT_FINISH Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. System error
-81 USER_NOT_MATCH Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. User error
-82 CARD_NOT_MATCH Thông tin thẻ không đúng. User error
-83 TRANSID_FORMAT_INVALID Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. Merchant error
-84 CARD_TOKEN_INVALID Thông tin thẻ không chính xác. System error
-85 CARD_TOKEN_EXPIRE Thông tin thẻ đã lưu hết hạn, vui lòng Hủy thẻ và thực hiện Lưu thẻ lại. System error
-86 TRANSTYPE_INVALID Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. System error
-87 TRANSTYPE_INACTIVE Hiện tại, ZaloPay chưa hỗ trợ dịch vụ này. System error
-88 TRANSTYPE_MAINTENANCE Chức năng này đang bảo trì, vui lòng quay lại sau. Unknown
-89 MAP_APPID_APPTRANSID_FAIL Giao dịch đã tồn tại, vui lòng thực hiện lại giao dịch khác. System error
-90 EXCEED_MAX_NOTIFY_WALLET_FEE Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. System error
-91 UPDATE_RESULT_FAIL_WALLET_FEE Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. System error
-92 APPTRANSID_INVALID Mã giao dịch Merchant không hợp lệ. Merchant error
-93 APPTRANSID_GEN_ERROR Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-94 TRANSTYPE_AMOUNT_INVALID Số tiền thanh toán không hợp lệ. Merchant error
-95 CARD_ALREADY_MAP Thẻ đã được lưu trước đó. User error
-96 CHECK_MAP_CARD_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-97 GEN_USER_ID_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-98 LOGIN_SYSTEM_NOT_FOUND Đăng nhập thất bại. System error
-99 CLIENT_ID_NOT_FOUND Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-100 SIG_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. Merchant error
-101 REFUND_SUCCESS Hoàn tiền thành công. Chủ thẻ ATM, Thẻ VISA/Master/JCB sẽ được hoàn tiền trong 3-5 ngày làm việc. Unknown
-102 REFUND_FAIL Hoàn tiền thất bại. System error
-103 MUID_INVALID Thông tin tài khoản không hợp lệ. Merchant error
-104 MACCESSTOKEN_INVALID Thông tin đăng nhập không hợp lệ. Merchant error
-105 USER_LOGOUT Khách hàng đã thoát khỏi hệ thống. User error
-106 APP_NOT_PRIVILEGE Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-107 USER_CHANGE_SESSION Phiên làm việc hết hạn hoặc tài khoản đã đăng nhập thiết bị khác. User error
-108 ATM_AUTHEN_PAYER_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. User and system error
-109 TRANS_NOT_REFUND Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. Merchant error
-110 PHONE_NUMBER_INVALID Số điện thoại không đúng định dạng. System error
-111 PIN_INVALID Mật khẩu thanh toán không hợp lệ. User error
-112 OTP_PROFILE_INVALID OTP không đúng. User error
-113 OTP_PROFILE_EXPIRE OTP hết hạn. User error
-114 OTP_PROFILE_NOT_MATCH OTP không chính xác. User error
-115 OTP_PROFILE_MAX_RETRY Nhập OTP sai vượt quá số lần quy định. User error
-116 USER_NOT_EXIST Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền, vui lòng thực hiện lại. User error
-117 PIN_NOT_MATCH Mật khẩu thanh toán không đúng User error
-118 PROFILE_LEVEL_PERMISSION_NOT_FOUND Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. User error
-119 PROFILE_LEVEL_PERMISSION_NOT_ALLOW Bạn cần cập nhật thông tin để sử dụng tính năng này. User error
-120 PROFILE_LEVEL_PERMISSION_PIN_REQUIRE Thông tin mật khẩu thanh toán không hợp lệ, giao dịch thất bại. User error
-121 PROFILE_LEVEL_PERMISSION_VERIFY_PIN_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. User error
-122 PROFILE_LEVEL_PERMISSION_WRONG_PIN Sai mật khẩu thanh toán. User error
-123 SEND_SMS_FAIL Gửi OTP thất bại, vui lòng kiểm tra lại số điện thoại System error
-124 USER_IS_LOCKED Tài khoản đang bị khóa. User error
-125 WRONG_PIN_OVERLIMIT Nhập sai mật khẩu thanh toán vượt quá số lần quy định, vui lòng thử lại sau 15 phút . User error
-126 PIN_SIZE_INVALID Mật khẩu thanh toán không hợp lệ. User error
-127 RECOVERY_INFO_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. User error
-128 RECEIVER_NOT_EXIST Tài khoản nhận tiền không tồn tại, vui lòng chọn tài khoản khác. User error
-129 TRANSFER_SAME_USERID Không được phép chuyển tiền cùng tài khoản. User error
-130 SYSTEM_LOGIN_INVAID Không được phép đăng nhập. System error
-131 RECEIVER_IS_LOCKED Tài khoản nhận tiền bị khóa. User error
-132 REFUND_TYPE_INVALID Hoàn tiền không hợp lệ. Merchant error
-133 EXCEED_MAX_BALANCE_PER_DAY Vượt quá số tiền cho phép sử dụng trong ngày. Vui lòng quay lại sau. Cập nhật Email, CMND để tăng hạn mức sử dụng trong ngày. User error
-134 EXCEED_MAX_MAPCARD_PER_DAY Vượt quá số lần cho phép lưu thẻ trong ngày. User error
-135 SYSTEM_AUTO_MAINTENANCE Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau. Unknown
-136 MAP_CARD_FAIL Lưu thẻ không thành công, vui lòng thực hiện lại. User and system error
-137 UM_API_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-138 CREATE_PATH_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-139 FILE_SIZE_INVALID Kích thước file không hợp lệ, vui lòng chọn file khác. System error
-140 EMAIL_FORMAT_INAVLID Email không hợp lệ. System error
-141 CODE_LOGINUID_INAVLID_USED Thông tin tài khoản đăng nhập không hợp lệ. System error
-142 CODE_TEST_INVALID Mã kích hoạt ko hợp lệ. System error
-143 CODE_TEST_USED Mã kích hoạt đã được sử dụng. System error
-144 SEND_QUEUE_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-145 IDENTITYNUMBER_INVALID Số chứng minh thư không hợp lệ. System error
-146 CHARGE_INFO_INVALID Thông tin thanh toán không hợp lệ. System error
-147 RPE_CHARGE_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. User and system error
-148 UM_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng quay lại sau. System error
-149 ZALOPAYNAME_INVALID Tên tài khoản không hợp lệ. User error
-150 ZALOPAYNAME_EXIST Tên tài khoản đã tồn tại. User error
-151 ZALOPAYNAME_DENY Tên tài khoản không cho phép. User error
-152 ZALOPAYNAME_FOR_BUZ Tên tài khoản không cho phép. User error
-153 ZALOPAYNAME_NOT_EXIST Tài khoản không tồn tại. User error
-154 USER_HAD_ZALOPAYNAME Bạn đã có tên tài khoản. User error
-155 INQUIRECARD_FAIL Ngân hàng không cho phép rút tiền tại thời điểm này, vui lòng quay lại sau. User and system error
-156 WITHDRAW_MONEY_FAIL Ngân hàng không cho phép rút tiền tại thời điểm này, vui lòng quay lại sau. User and system error
-157 OLD_PIN_NOT_MATCH Mật khẩu thanh toán cũ không chính xác. User error
-158 FUNCTION_CLOSED Chức năng đang tạm đóng. User error
-159 SENDER_USERID_INVALID Tài khoản gửi không hợp lệ. User error
-160 RECEIVER_USERID_INVALID Tài khoản nhận không hợp lệ. User error
-161 EXCEED_PIN_NOT_MATCH Sai mật khẩu thanh toán quá số lần quy định. Vui lòng thử lại sau 15 phút hoặc chọn Quên mật khẩu để được hỗ trợ. User error
-162 PROFILE_LEVEL_PERMISSION_OVER Thông tin tài khoản đã được cập nhật. User error
-163 WITHDRAW_MONEY_QUERYORDER_FAIL Ngân hàng không cho phép rút tiền tại thời điểm này, vui lòng quay lại sau. User and system error
-164 CARD_USERD_ANOTHER_USER Thông tin thẻ đã được liên kết cho tài khoản khác. User error
-165 EXCEED_TOTAL_TRANS_PER_DAY Bạn đã thực hiện vượt quá số lần giao dịch trong ngày. User error
-166 EXCEED_TOTAL_AMT_PER_DAY Bạn đã thực hiện vượt quá số tiền trong ngày. User error
-167 APPVERSION_NOT_FOUND App version không đúng System error
-168 INPUT_DB_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-169 PROFILE_UPDATING Yêu cầu của bạn đang xử lý, vui lòng đợi kết quả. User error
-170 GIVE_MONEY_REJECT_BY_TIME Quá thời gian tặng tiền. User error
-171 GIVE_MONEY_REJECT_BY_COUNT Quá số lượng tặng tiền. User error
-172 TPE_API_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-173 PAY123_EXCEPTION Lỗi kết nối đến ngân hàng, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-174 CIM_MID_INVALID MID không hợp lệ. Merchant error
-175 CIM_REQUESTDATE_INVALID Thông tin reqdate không hợp lệ. Merchant error
-176 CIM_ZALOPAYID_INVALID Giá trị zalopayid không hợp lệ. Merchant error
-177 CIM_MID_NOT_EXIST Không tồn tại mid này. Merchant error
-178 CIM_MAC_NOT_MATCH Sai thông tin mac Merchant error
-179 CIM_NOT_CONTAINS_ZALOPAYID Merchant chưa cấu hình zalopayid. Merchant error
-180 CIM_NOT_CONTAINS_IP Merchant chưa cấu hình ip. Merchant error
-181 CIM_TIME_EXPIRED Thời gian hết hạn. Merchant error
-182 CIM_TPE_EXCEPTION Lỗi giao tiếp hệ thống core. Merchant error
-183 CIM_WALLET_EXCEPTION Lỗi giao tiếp hệ thống ví. Merchant error
-184 CIM_MTRANSID_INVALID Thông tin mtransid không đúng định dạng. Merchant error
-185 CIM_MTRANSID_NOT_HAS_MID Thông tin mtransid không đúng định dạng (chưa có thông tin mid trong mtransid). Merchant error
-186 COM_INFOTYPE_INVALID Thông tin infotype không chính xác. Merchant error
-187 APP_USER_TYPE_INVALID Thông tin type của appUser không chính xác. User error
-188 UPLOAD_FILE_NOT_ENOUGH Vui lòng cung cấp đủ file. System error
-189 VERIFYCARD_FOR_MAPPING_FAIL Thông tin thẻ không chính xác. User and system error
-190 AUTHCARD_FOR_MAPPING_FAIL Thông tin liên kết thẻ không chính xác. User and system error
-191 QUERYSTATUS_FOR_MAPPING_FAIL Lấy trạng thái từ ngân hàng thất bại User and system error
-192 MAP_CARD_INFO_INVALID Thông tin thẻ không chính xác. User error
-193 LINK_BANK_OTP_INVALID Thông tin otp không chính xác. User error
-194 0 Hệ thống có lỗi, vui lòng quay lại sau. User error
-195 CIM_DESC_LENGHT_OVER Thông tin mô tả quá chiều dài cho phép. Merchant error
-196 PAY123_REMOVE_CARD_FAIL Hủy liên kết thẻ đến ngân hàng thất bại. System error
-197 UM_PHONE_USED Số điện thoại đã được đăng ký. LH 1900 545436 để được hỗ trợ. User error
-198 UM_PROFILE_LEVEL_LESS_THAN Profile level nhỏ hơn yêu cầu User error
-199 UM_PROFILE_LEVEL_INVALID Profile level không hợp lệ User error
-200 ATM_WRONG_OTP_END_TRANSACTION Sai OTP, vui lòng thực hiện lại giao dich. User error
-201 MAPCARD_123PAY_FAIL Liên kết thẻ không thành công. User and system error
-202 MESSAGE_EMPTY Thông tin message rỗng System error
-203 NOTIFY_ALL_USER_FAIL Thông báo tất cả user thất bại System error
-204 UM_REQDATE_EXPIRE Thời gian request hết hạn System error
-205 CIM_UM_EXCEPTION Hệ thống cashin merchant đang có lỗi System error
-206 REMOVE_MAPPED_CARD_PAY123 Remove thẻ 123 thất bại System error
-207 USERID_INVALID Thông tin userid invalid User error
-208 RPE_EXCEPTION Hệ thống lì xì đang có lỗi System error
-209 PHONE_NOT_FOUND Không tìm thấy số điện thoại User error
-210 UM_BANK_ACCOUNT_INFO_INVALID Thông tin bank account không hợp lệ System error
-211 UM_BANK_ACCOUNT_EXIST Bank account đã tồn tại User error
-212 UM_BANK_ACCOUNT_USERD_ANOTHER_USER Bank account đã liên kết cho user khác System error
-213 UM_BANK_ACCOUNT_NOT_FOUND Bank account không tồn tại System error
-214 UM_BANK_ACCOUNT_DUP_FIRST_LAST Trùng thông tin first last System error
-215 UM_CARD_DUP_FIRST_LAST Trùng thẻ đã lưu System error
-216 BANKACCOUNT_TOKEN_EXPIRE Liên kết ngân hàng hết hạn User error
-217 ZPBANK_CHARGE_FAIL Thanh toán thất bại User and system error
-218 ZPBANK_QUERY_ORDER_FAIL Thanh toán thất bại User and system error
-219 ZPBANK_CASHIN_FAIL Thanh toán thất bại User and system error
-220 ZPBANK_MERCHANT_ID_INVALID Merchant id không hợp lệ User and system error
-221 ZPBANK_DATA_INVALID Thông tin không chính xác System error
-222 NOTIFY_MAP_ACCOUNT_SAVE_UM_FAIL Map tài khoản ngân hàng thất bại System error
-223 NOTIFY_MAP_ACCOUNT_REMOVE_UM_FAIL Huỷ liên kết tài khoản ngân hàng thất bại System error
-224 BANK_ACCOUNT_INVALID Tài khoản ngân hàng không hợp lệ User error
-225 ZPBANK_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi System error
-226 CAMPAIGN_ID_INVALID CampaignID không hợp lệ Merchant error
-227 CAMPAIGN_INACTIVE Campaign chưa active. Merchant error
-228 CAMPAIGN_MAINTAIN Campaign bảo trì Merchant error
-229 CAMPAIGN_NOT_EXIST Campaign không tồn tại Merchant error
-230 CAMPAIGN_EXPIRE Campaign hết hạn Merchant error
-231 CAMPAIGN_CTRANSID_INVALID CTransID không hợp lệ Merchant error
-232 CAMPAIGN_CTRANSID_NOT_HAS_CID CTransID phải chưa CampaignID Merchant error
-233 UM_MERCHANT_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi System error
-234 CAMPAIGN_TOTAL_INVALID Campaign đã đóng Merchant error
-235 CAMPAIGN_TOTAL_NOT_ENOUGHT_COUNT Campaign đạt giới hạn giao dịch Merchant error
-236 CAMPAIGN_TOTAL_NOT_ENOUGHT_AMOUNT Campaign đạt giới hạn số tiền Merchant error
-237 CAMPAIGN_TOTAL_ERROR Campaign đã đóng Merchant error
-238 ZALOPAYID_INVALID Số TK ZaloPay không hợp lệ System error
-239 HMAC_NOT_MATCH HMac không chính xác Merchant error
-240 CAMPAIGN_NOT_CONTAINS_ZALOPAYID Campaign không có tài khoản này Merchant error
-241 CAMPAIGN_NOT_CONTAINS_IP Campaign không allow ip này Merchant error
-242 TIME_EXPIRE Thời gian request hết hạn User error
-243 CAMPAIGN_AMOUNT_PER_TRANS_NOT_MATCH Số tiền trên mỗi giao dịch không đúng Merchant error
-244 IS_FRAUD_TRANSACTION Giao dịch bị từ chối User error
-245 CAMPAIGN_RECEIVER_TYPE_INVALID Thông tin người nhận không chính xác Merchant error
-246 CAMPAIGN_RECEIVER_TYPE_NOT_SUPPORT Thông tin người nhận không hợp lệ Merchant error
-247 CAMPAIGN_UPDATE_DB_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-248 CAMPAIGN_CALL_TPE_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-249 CAMPAIGN_CALL_ANTI_REVERT_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-250 CHARGED_SUCCESSFULLY_AFTER_QUERY Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-251 USER_HAD_BANK_ACCOUNT User đang tồn tại liên kết tài khoản. User error
-252 REQDATE_EXPIRE Thời gian yêu cầu hết hạn! User error
-253 CAMPAIGN_AMOUNT_INVALID Số tiền không hợp lệ Merchant error
-254 CAMPAIGN_CALC_AMOUNT_INVALID Số tiền không hợp lệ Merchant error
-255 CAMPAIGN_ANTIREVERT_INSERT_CASHBACK_FAIL Giao dịch đã xử lý System error
-256 CAMPAIGN_ANTIREVERT_UPDATE_QUOTA_FAIL Giao dịch đã xử lý System error
-257 CAMPAIGN_ANTIREVERT_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-258 CAMPAIGN_ZALOPAY_TRANSID_INVALID Mã giao dịch ZaloPay không hợp lệ System error
-259 CAMPAIGN_SUBMIT_TPE_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-260 CAMPAIGN_TRY_LOCK_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-261 CAMPAIGN_INSERT_TRANS_FAIL Giao dịch đã xử lý System error
-262 CAMPAIGN_UPDATE_QUOTA_FAIL Giao dịch đã xử lý System error
-263 WITHDRAW_MONEY_ZPBANKGW_FAIL Rút tiền thất bại User and system error
-264 CAMPAIGN_SENDER_INVALID Người gửi ko hợp lệ User error
-265 CAMPAIGN_TRANS_REFUNED Giao dịch đã refund User error
-266 CAMPAIGN_API_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-267 PMC_CHARGE_FAIL Thanh toán thất bại User and system error
-268 CAMPAIGN_EVOUCHER_VERIFY_SIG_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-269 CAMPAIGN_EVOUCHER_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-270 ZPBANK_VERIFYCARD_FOR_MAPPING_FAIL Kiểm tra map card thất bại User and system error
-271 ZPBANK_AUTH_FOR_MAPPING_FAIL Authen thất bại User and system error
-272 ZPBANK_QUERYSTATUS_FOR_MAPPING_FAIL Map card thất bại User and system error
-273 ZPBANK_AUTHCARD_FOR_PAYING_FAIL Authen thất bại User and system error
-274 ZPBANK_REMOVE_CARD_FAIL Huỷ liên kết thẻ thất bại User and system error
-275 ZPBANK_MAPCARD_FAIL Liên kết thẻ thất bại User and system error
-276 SYN_SAVETOKEN_123PAY_FAIL Lưu token 123P thất bại System error
-277 SYN_GETBANKTOKEN_123PAY_FAIL Lấy thông tin bank token 123P thất bại System error
-278 BANK_SYSTEM_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-279 REGISTER_OP_AND_FAIL Đăng ký thanh toán trực tuyến thất bại User error
-280 UM_BANKTOKEN_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-281 UM_BANKTOKEN_EXIST Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-282 UM_CLIENT_NOT_ALLOW Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-283 P123_SYNC_EXCEPTION Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-284 NEED_REGISTER_ONLINE_PAYMENT Thẻ chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng. Vui lòng liên hệ ngân hàng để đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. User error
-285 UM_GET_CARDINFO_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-286 UM_PHONE_WITH_OTHER_PREFIX_USED Số điện thoại %s tương ứng %s đã từng được sử dụng để đăng ký ZaloPay. Để đăng ký thành công vui lòng sử dụng số điện thoại khác. Unknown
-289 QRPAY_CONFIG_NOT_SUPPORT Không hỗ trợ kênh thanh toán này, vui lòng chọn kênh thanh toán khác Merchant error
-290 DUPLICATE_PAYMENTCODE Trùng Payment Code, giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền. Vui lòng thực hiện lại. User error
-291 AMOUNT_NOT_SUPPORT Loại giao dịch không hỗ trợ thanh toán với số tiền này User error
-292 PAYMENT_CODE_INVALID Payment code không hợp lệ User error
-293 TRANS_NOT_MATCH Thông tin thanh toán không hợp lệ User error
-295 REVERT_VOUCHER_FAILED Revert voucher thất bại System error
-296 USER_NOT_SUBMIT_PIN Giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền User error
-301 ZPBANK_CREATEORDER_FAIL Hệ thống đang có lỗi. Vui lòng thử lại sau. Unknown
-302 CIM_DAILY_QUOTA_EXCEEDED Hệ thống đang có lỗi. Vui lòng thử lại sau. Merchant error
-303 CIM_MONTHLY_QUOTA_EXCEEDED Hệ thống đang có lỗi. Vui lòng thử lại sau. Merchant error
-308 EXCEED_MAX_CHARGE_AMOUNT Số tiền thanh toán vượt quá hạn mức tối đa của giao dịch. User error
-309 BELOW_MIN_CHARGE_AMOUNT Số tiền thanh toán nhỏ hơn hạn mức tối thiểu của giao dịch. User error
-310 ZPBANK_VERIFY_ACCOUNT_FOR_MAPPING_FAIL Kiểm tra liên kết tài khoản thất bại User and system error
-311 ZPBANK_REMOVE_ACCOUNT_FAIL Xóa tài khoản liên kết thất bại User and system error
-312 ZPBANK_MAP_ACCOUNT_FAIL Liên kết tài khoản thất bại User and system error
-313 ZPMAPACCOUNT_INFO_INVALID Sai thông tin tài khoản System error
-314 ZPMAPACCOUNT_FAIL Liên kết tài khoản không thành công User and system error
-315 MTE_CHARGE_FAIL Nhận tiền chuyển từ Zalo thất bại System error
-316 ZPBANK_CALL_BANK_TIMEOUT_NO_REFUND Ngân hàng không phản hồi. Xin vui lòng thử lại giao dịch khác Bank error
-317 ZPBANK_CALL_BANK_EXCEPTION_NO_REFUND Lỗi không xác định từ phía ngân hàng. Vui lòng thử lại giao dịch khác Bank error
-318 ZPBANK_BANK_RETURN_TIMEOUT_CODE_NO_REFUND Hết thời gian xử lý giao dịch của ngân hàng. Vui lòng thử lại giao dịch khác Bank error
-319 ZPBANK_BANK_UNKNOWN_STATUS_NO_REFUND Lỗi không xác định từ phía ngân hàng. Vui lòng thử lại giao dịch khác Bank error
-320 UNLINK_OTP_INCORRECT Quá số lần nhập sai OTP. Vui lòng thử lại sau Unknown
-321 UNLINK_OTP_COUNT_OVER_LIMIT Bạn đã yêu cầu nhận mã OTP quá số lần quy định Unknown
-322 PAYMENT_CODE_EXPIRED Payment Code hết hạn, giao dịch thất bại, tài khoản chưa bị trừ tiền. Vui lòng thực hiện lại. Unknown
-323 BANK_BIDV_MUST_CHANGE_PASS_BIDV_ONLINE Bạn cần thay đổi mật khẩu BIDV Online để tiếp tục giao dịch. Liên hệ hotline 1900545436 để được hỗ trợ. Unknown
-324 ZPBANK_AMOUNT_INVALID Số tiền thanh toán bên ngân hàng không hợp lệ Bank error
-325 NAPAS3_BANK_CARD_DIRECT Số thẻ bạn nhập khác với ngân hàng bạn đã chọn. Vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ 1900 54 54 36 để được hỗ trợ. User error
-326 NAPAS3_BANK_CARD_ALREADY_LINKED Thẻ của bạn đã được liên kết trong tài khoản. Vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ 1900 54 54 36 để được hỗ trợ. User error
-327 NAPAS3_BANK_CARD_NOT_CONFIGED Số thẻ bạn nhập khác với ngân hàng bạn đã chọn. Vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ 1900 54 54 36 để được hỗ trợ. User error
-329 USER_CANCEL_TRANS User huỷ giao dịch thanh toán. Unknown
-999 SYSTEM_MAINTAIN Hệ thống đang bảo trì, vui lòng quay lại sau. System error
-1000 RANDCAMPAIGN_TRYLOCKFAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1001 RANDCAMPAIGN_PARVALUE_NOTFOUND Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1002 RANDCAMPAIGN_TOTAL_CAPACITY_NOT_FOUND Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1003 RANDCAMPAIGN_TOTAL_CAPACITY_NOT_ENOUGHT Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1004 RANDCAMPAIGN_DAILY_CAPACITY_NOT_FOUND Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1005 RANDCAMPAIGN_DAILY_CAPACITY_NOT_ENOUGHT Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1006 RANDCAMPAIGN_INFO_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1007 RANDCAMPAIGN_NOT_ACTIVE Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1008 RANDCAMPAIGN_EXPIRE Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-1009 RANDCAMPAIGN_RULE_NOT_PASS Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. User error
-2001 UM_REGISTER_PHONE_EXPIRE Hết thời gian đăng ký User error
-2002 UM_REGISTER_PHONE_OTP_MAX_RETRY Sai otp quá số lần cho phép User error
-2003 UM_ZALO_EXIST Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. User error
-2004 UM_PROFILE_LEVEL_GREATE_THAN Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. User error
-2005 UM_PHONE_NOT_SUPPORT Số điện thoại không hợp lệ User error
-2006 UM_TRY_LOCK_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-2007 UM_USER_NOT_FOUND Tài khoản không tồn tại User error
-2008 UM_PHONE_NUMBER_INVALID Số điện thoại không hợp lệ User error
-2009 UM_JSON_DATA_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-2010 UM_ZALO_OA_TEMP_NOT_EXIST Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-2011 UM_DATA_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-2012 UM_RECEIVER_NOT_EXIST Người nhận không tồn tại User error
-2013 UM_RECEIVER_LOCKED Tài khoản nhận tiền bị khóa. User error
-2014 UM_FRONTENDID_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-2015 UM_FRONTENDID_NOT_SUPPORT Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-2016 UM_SESSION_LOGIN_NOT_FOUND Hết thời gian login, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ 1900545436 User error
-2017 UM_SAVE_CACHE_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-2018 UM_NEED_LOGIN_BY_PHONE Hết thời gian login, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ 1900545436 User error
-2019 UM_OTP_NOT_MATCH Mã xác thực không hợp lệ User error
-2020 UM_EXCEED_OTP_NOT_MATCH Sai mã xác thực quá số lần quy định, vui lòng thử lại sau 15 phút Hoặc liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ 1900545436 User error
-2021 UM_FRONTENDID_NOT_ALLOW Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-2022 UM_NEED_REGISTER_LOGIN_BY_PHONE Hết thời gian login, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ 1900545436 User error
-2023 UM_OTP_EXPIRE Mã xác thực hết hạn User error
-2024 UM_REGISTER_LOGIN_BY_PHONE_EXPIRE Hết thời gian thanh lý, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ 1900545436 User error
-2029 UM_VERSION_NOT_SUPPORT Phiên bản này đã quá cũ và không còn được hỗ trợ. Vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất để tiếp tục sử dụng. Cảm ơn! System error
-2042 Tên đầy đủ không được dài hơn 50 ký tự Tên đầy đủ không được dài hơn 50 ký tự User error
-2043 Giới tính không hợp lệ Giới tính không hợp lệ User error
-2044 Loại thẻ định danh không hợp lệ Loại thẻ định danh không hợp lệ User error
-2045 Chiều dài của mã định danh không được dài hơn 12 ký tự Chiều dài của mã định danh không được dài hơn 12 ký tự User error
-2046 Chưa nhập mã xác thực số điện thoại Chưa nhập mã xác thực số điện thoại User error
-2047 Số điện thoại đăng ký không phải của tài khoản đăng nhập Zalo Số điện thoại đăng ký không phải của tài khoản đăng nhập Zalo User error
-2048 Số điện thoại chưa đăng ký Zalo Số điện thoại chưa đăng ký Zalo User error
-2063 RMS_USER_LOCKED Tài khoản của bạn đang tạm khóa. Vui lòng thử lại sau
-6000 ZPGW_ORDER_INVALID Thông tin đơn hàng không hợp lệ Merchant error
-6001 ZPGW_BANKCODE_INVALID Mã ngân hàng không hợp lệ Merchant error
-6002 ZPGW_BANK_NOT_SUPPORT Ngân hàng chưa hỗ trợ thanh toán hoặc đang bảo trì Merchant error
-6003 ZPGW_CREATE_ORDER_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. User and system error
-6004 ZPGW_ORDER_NOT_FOUND Thông tin đơn hàng không tồn tại Merchant error
-6005 ZPGW_ORDER_ID_INVALID Thông tin đơn hàng không hợp lệ Merchant error
-6007 ZPGW_ORDER_IS_PROCCESSING_NOT_ALLOW_SUBMIT unknown
-6010 ZPGW_CARD_NUMBER_INVALID Thông tin thẻ không hợp lệ, vui lòng nhập lại User error
-6011 ZPGW_BIN_NOT_SUPPORT Số thẻ ngân hàng không hỗ trợ thanh toán, vui lòng nhập lại User error
-6012 ZPGW_CANCELED_TRANSACTION Giao dịch đã bị hủy bởi người dùng User error
-6013 ZPGW_SUBMIT_BANK_FAILED Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. User and system error
-6014 ZPGW_SUBMIT_TRANS_FAILED Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. User and system error
-6015 ZPGW_AUTHEN_CARD_FAILED Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. User and system error
-6016 ZPGW_ATM_FINISH_FAILED Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. User error
-6017 ZPGW_STEP_INVALID Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-6018 ZPGW_REQUEST_NOT_AUTHEN Giao dịch không được xác thực Merchant error
-6019 ZPGW_CARD_HOLDERNAME_INVALID Tên chủ thẻ không hợp lệ User error
-6020 ZPGW_CARD_ISSUED_DATE_INVALID Ngày phát hành thẻ không hợp lệ User error
-6021 ZPGW_CARD_EXPIRED_DATE_INVALID Ngày hết hạn thẻ không hợp lệ User error
-6022 ZPGW_CARD_NOT_SUPPORTED Thẻ không hỗ trợ thanh toán User error
-6023 ZPGW_CLIENT_IP_NOT_ALLOWED Không hỗ trợ cập nhật config Merchant error
-6025 ZPGW_GET_PROMOTION_INFO_FAILED Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-6026 ZPGW_REGISTER_PROMOTION_FAILED Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-6027 ZPGW_BIN_NOT_SUPPORT_PROMTION Đầu thẻ không hỗ trợ thanh toán có ưu đãi Merchant error
-6028 ZPGW_PAY_WITHOUT_BIN_NOT_SUPPORT_PROMTION Thẻ không được hưởng ưu đãi Merchant error
-6029 ZPGW_AMOUNT_NOT_SUPPORT_PROMTION Số tiền không hỗ trợ thanh toán có ưu đãi Merchant error
-6030 ZPGW_PAY_WITHOUT_PROMTION Tiếp tục thanh toán mà không hưởng ưu đãi Merchant error
-6031 ZPGW_NOT_SUPPORT_PROMTION Giao dịch không hỗ trợ thanh toán có ưu đãi Merchant error
-6032 ZPGW_PROMTION_INVALID Thông tin ưu đãi không hợp lệ Merchant error
-6033 ZPGW_ORDER_EXPIRED Đơn hàng hết hạn thanh toán, vui lòng thử lại Merchant error
-6034 ZPGW_GET_ORDER_FAIL Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error
-6035 ZPGW_GET_TRANS_STATUS_FAILED Hệ thống đang có lỗi, vui lòng thử lại sau ít phút. System error

Bank's status codes

Status code Short description Meaning Type
9 Giao dịch dang xử lý Successful
8 Giao dịch đã được hoàn tiền Successful
7 Đã thực hiện giao dịch đảo ngược (hoàn tiền)! Successful
6 PROCESSING Dữ liệu đang xử lý! Pending
5 Đang đợi xác thực OTP! Pending
4 Dữ liệu đang trong hàng đợi xử lý! Pending
3 Hệ thống đang khởi tạo giao dịch! Pending
2 Xác thực tham số thành công! Pending
1 Giao dịch thành công! Successful
0 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-1 Dữ liệu không hợp lệ! User error
-2 Dữ liệu định danh giao dịch của bank đã tồn tại! Bank error
-3 Dữ liệu định danh giao dịch của merchant đã tồn tại! System error
-4 Thông tin khách hàng không hợp lệ! User error
-5 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-6 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-7 Không thể kết nối tới ngân hàng! Bank error
-8 Trạng thái giao dịch không hợp lệ! System error
-9 BANK_UNKNOWN_ERROR Ngân hàng có lỗi, vui lòng thử lại sau! Bank error
-11 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-12 Giao dịch không hợp lệ! User error
-13 Giao dịch đã tồn tại! User error
-14 Dữ liệu không hợp lệ! User error
-15 Dữ liệu xác thực không hợp lệ! System error
-16 Thời gian xử lý không hợp lệ! User error
-17 Định danh hệ thống không hợp lệ! User error
-18 Mã hóa thất bại, vui lòng thử lại sau! System error
-19 Giải mã thất bại, vui lòng thử lại sau! System error
-20 Số tiền không hợp lệ! User error
-21 Mã định danh ZaloPay không hợp lệ! User error
-22 Dữ liệu định danh giao dịch của merchant không hợp lệ! User error
-23 Mã ngân hàng không hợp lệ! User error
-24 Tài khoản chưa được liên kết! User error
-25 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-26 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-27 Dữ liệu định danh giao dịch không hợp lệ! User error
-28 Ngân hàng đang bảo trì, vui lòng thử lại sau! System error
-29 Mã kênh thanh toán không hợp lệ User error
-30 AMOUNT_LESS_THAN_MIN_VALUE Số tiền nhỏ hơn hạn mức tối thiểu User error
-31 AMOUNT_GREAT_THAN_MAX_VALUE Số tiền lớn hơn hạn mức tối đa User error
-32 EXCEED_MAX_AMOUNT_PER_DAY Vượt hạn mức giao dịch trên ngày User error
-33 Vượt hạn mức số lượng giao dịch trên ngày User error
-34 Taì khoản không tồn tại! User error
-35 Giao dịch này đã được hủy trước đó User error
-36 Không thể hủy giao dịch loại này User error
-37 Không thể notify giao dịch loại này User error
-38 Bank token không đúng! User error
-39 Tài khoản không được phép giao dịch trên môi trường này! User error
-67 Số tiền hoàn trả vượt quá số tiền gốc User error
-68 Không hỗ trợ hoàn tiền cho loại giao dịch này User error
-69 Giao dịch gốc chưa thành công User error
-101 BANK_SYSTEM_MAINTENANCE Ngân hàng đang bảo trì, vui lòng thử lại sau! Bank error
-102 Dữ liệu xác thực truy cập của ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-103 BANK_SYSTEM_ERROR Lỗi hệ thống của ngân hàng! Bank error
-104 Tham số dữ liệu ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-105 Giao dịch bên ngân hàng thất bại! Bank error
-106 Dữ liệu người dùng phía ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-107 Vượt quá giới hạn số tiền mỗi giao dịch của ngân hàng! User error
-109 Dữ liệu người dùng trong giao dich phía ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-110 Lỗi chưa xác định của ngân hàng! Bank error
-111 Lỗi hệ thống của ngân hàng! Bank error
-112 Vượt quá thời gian xử lý giao dịch của ngân hàng! Bank error
-113 Kiểm tra tài khoản của ngân hàng thất bại! Bank error
-114 Hủy liên kết tài khoản phía ngân hàng thất bại! Bank error
-115 Liên kết tài khoản phía ngân hàng thất bại! Bank error
-117 Dữ liệu người dùng phía ngân hàng không hợp lệ! User error
-118 Dữ liệu xác thực của ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-119 Tài khoản đã đăng ký trước đó User error
-120 Giao dịch tăng số dư phía ngân hàng thất bại! Bank error
-121 Vượt quá thời gian xử lý giao dịch tăng số dư của ngân hàng! Bank error
-122 BANK_NOT_EXIST Ngân hàng không tồn tại! User error
-124 Tài khoản đang bị khóa User error
-125 BANK_CASH_BALANCE_EXCEEDED Tài khoản khách hàng không đủ số dư User error
-900 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-901 CALL_BANK_EXCEPTION Vượt quá thời gian xử lý giao dịch nạp/rút của ngân hàng! Bank error
-999 SYSTEM_MAINTAIN Hệ thống đang bảo trì, vui lòng thử lại sau! System error
-1001 Dữ liệu không hợp lệ! User error
-1002 Trạng thái giao dịch không hợp lệ! System error
-1003 Dữ liệu không hợp lệ! User error
-1004 Dữ liệu xác thực không hợp lệ! System error
-1005 Thời gian xử lý không hợp lệ! User error
-1006 Định danh hệ thống không hợp lệ! User error
-1007 Số tiền không hợp lệ! User error
-1008 Mã định danh ZaloPay không hợp lệ! User error
-1009 Dữ liệu định danh giao dịch của merchant không hợp lệ! User error
-1010 INVALID_BANKCODE Mã ngân hàng không hợp lệ! User error
-1011 Dữ liệu định danh giao dịch không hợp lệ! User error
-1012 Mã kênh thanh toán không hợp lệ! User error
-1013 Chuỗi token không đúng! User error
-1014 INVALID_PAYMENT_INFO Thông tin thanh toán không hợp lệ! User error
-1015 INVALID_CARD_OR_ACCOUNT_NO Thông tin tài khoản không hợp lệ. User error
-1016 Mã giao dịch tham chiếu không hợp lệ! User error
-1017 INVALID_OTP_VALUE OTP không đúng, vui lòng nhập lại! User error
-1018 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! User error
-1019 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! User error
-1020 Thông tin bổ sung không hợp lệ! User error
-1021 Loại giao dịch không hợp lê! User error
-1022 Mã giao dịch phía ngân hàng không hợp lệ! User error
-1023 Chữ ký số không hợp lệ! User error
-1024 INVALID_PHONE_NO Số điện thoại không đúng! User error
-1025 Mã giao dịch phía ngân hàng không hợp lệ! User error
-1026 INVALID_USER_INFO Thông tin khách hàng không hợp lê! User error
-1027 Ref bank trans id không hợp lệ System error
-1028 Thời gian yêu cầu không hợp lệ System error
-1029 Thông tin OTP không hợp lệ System error
-2001 Mã hóa thất bại, vui lòng thử lại sau! System error
-2202 Giải mã thất bại, vui lòng thử lại sau! System error
-3001 AMOUNT_LESS_THAN_MIN_VALUE Số tiền nhỏ hơn hạn mức tối thiểu User error
-3002 AMOUNT_GREATER_THAN_MAX_VALUE Số tiền lớn hơn hạn mức tối đa User error
-3003 EXCEED_MAX_AMOUNT_PER_DAY Vượt hạn mức giao dịch trên ngày User error
-3004 EXCEED_MAX_NO_TRANS_PER_DAY Vượt hạn mức số lượng giao dịch trên ngày User error
-3020 Dữ liệu định danh giao dịch của bank đã tồn tại! Bank error
-3021 Dữ liệu định danh giao dịch của merchant đã tồn tại! System error
-3022 USER_NOT_EXIST Thông tin khách hàng không hợp lệ! User error
-3023 TRANS_NOT_EXISTS Giao dịch không hợp lệ! System error
-3024 Giao dịch đã tồn tại! User error
-3025 Tài khoản chưa được liên kết! User error
-3026 ACCOUNT_NOT_EXIST Taì khoản không tồn tại! User error
-3027 TRANS_HAS_BEEN_REVERTED Giao dịch này đã được hủy trước đó User error
-3028 Không thể hủy giao dịch loại này User error
-3029 ACCOUNT_NOT_ALLOW_IN_THIS_ENV Tài khoản không được phép giao dịch trên môi trường này! User error
-3030 Số tiền hoàn trả vượt quá số tiền gốc User error
-3031 Không hỗ trợ hoàn tiền cho loại giao dịch này! User error
-3032 Giao dịch gốc chưa thành công! User error
-3033 Giao dịch gốc đã thực được thực hiện thành công! User error
-3034 Mã giao dịch gốc không tồn tại! User error
-3035 Loại giao dịch này không hỗ trợ OTP! User error
-3036 Giao dịch gốc đã thất bại. System error
-3055 NO_RECEIVE_VERIFY_OTP_REQ BC không nhận được request verify_otp từ TPE trong 15p User error
-3155 NO_RECEIVE_BANK_IPN_CALLBACK BC không nhận được request IPN (callback) từ Bank trong 15p User error
-4001 Gửi thông báo thất bại! System error
-4002 Gửi thông báo trả về kết qủa thất bại! System error
-4003 Không thể notify giao dịch loại này User error
-5000 Giao dịch không thực hiện được vào lúc này. Vui lòng thực hiện lại sau. System error
-5001 BANK_NOT_CONNECTED Không thể kết nối tới ngân hàng! Bank error
-5002 BANK_UNKNOWN_ERROR Ngân hàng có lỗi, vui lòng thử lại sau! Bank error
-5003 BANK_IN_MAINTERNANCE_MODE Ngân hàng đang bảo trì, vui lòng thử lại sau! System error
-5004 Dữ liệu xác thực của ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-5005 BANK_SYSTEM_MAINTENANCE Ngân hàng đang bảo trì, vui lòng thử lại sau! Bank error
-5006 Dữ liệu xác thực truy cập của ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-5007 BANK_SYSTEM_ERROR Lỗi hệ thống của ngân hàng! Bank error
-5008 Tham số dữ liệu ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-5009 BANK_CASH_FAIL Giao dịch bên ngân hàng thất bại! Bank error
-5010 BANK_CASH_USER_NOT_FOUND Dữ liệu người dùng phía ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-5011 BANK_CASH_EXCEEDED_AMOUNT_PER_TRAN Vượt quá giới hạn số tiền mỗi giao dịch của ngân hàng! User error
-5012 BANK_CASH_EXCEEDED_AMOUNT_PER_DAY Vượt quá giới hạn số tiền giao dịch mỗi ngày của ngân hàng! User error
-5013 BANK_CASH_ACCOUNT_INVALID Dữ liệu người dùng trong giao dich phía ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-5014 BANK_CASH_EXCEPTION Lỗi hệ thống của ngân hàng! Bank error
-5015 BANK_CASH_TIMEOUT Vượt quá thời gian xử lý giao dịch của ngân hàng! Bank error
-5016 BANK_QUERY_ACCOUNT_FAIL Kiểm tra tài khoản của ngân hàng thất bại! Bank error
-5017 Hủy liên kết tài khoản phía ngân hàng thất bại! Bank error
-5018 Liên kết tài khoản phía ngân hàng thất bại! Bank error
-5019 BANK_ACCOUNT_INVALID Dữ liệu người dùng phía ngân hàng không hợp lệ! User error
-5020 Dữ liệu xác thực của ngân hàng không hợp lệ! Bank error
-5021 Tài khoản đã đăng ký trước đó User error
-5022 Giao dịch tăng số dư phía ngân hàng thất bại! Bank error
-5023 Vượt quá thời gian xử lý giao dịch tăng số dư của ngân hàng! Bank error
-5024 Ngân hàng không tồn tại! User error
-5025 BANK_CASH_BALANCE_EXCEEDED Tài khoản khách hàng không đủ số dư! User error
-5026 BANK_CASH_LESS_THAN_MIN_AMOUNT_PER_TRAN Số tiền nhỏ hơn bạn mức tối thiểu cho phép trên mỗi giao dịch! User error
-5027 BANK_CONNECTOR_SELECTOR_NOT_FOUND Không kết nối được với ngân hàng (Bank Connector)! System error
-5028 Ngân hàng không hỗ trợ API này! User error
-5029 BANK_CARD_NOT_REGISTERED_ONLINE_PAYMENT Thẻ hoặc tài khoản chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. Vui lòng đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng trước khi sử dụng dịch vụ này! User error
-5030 BANK_CASH_UNKNOWN_ERROR Giao dịch thất bại phía ngân hàng. Vui lòng thử lại! Bank error
-5031 BANK_EXPIRED_CARD Thẻ hết hạn sử dụng. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ. User error
-5032 BANK_STOLEN_OR_LOST_CARD Thẻ không hiệu lực do mất cắp, thu hồi thẻ. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ. User error
-5033 BANK_INACTIVE_CARD Thẻ không hoạt động. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ. User error
-5034 BANK_CARD_REACHED_CREDIT_LIMIT Giao dịch vượt quá hạn mức tín dụng cho phép. User error
-5035 BANK_INVALID_CVV Số CVV không đúng. Vui lòng thử lại! User error
-5036 BANK_CARD_TYPE_NOT_ACCEPTED Loại thẻ đang giao dịch không hỗ trợ. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để được tư vấn. User error
-5037 Thông tin người dùng không đúng User error
-5038 BANK_INVALID_CARD_INFO Sai thông tin thẻ (Số thẻ hoặc tên chủ thẻ hoặc ngày phát hành thẻ không đúng). Vui lòng thực hiện lại. User error
-5039 BANK_ACCOUNT_OR_CARD_NOT_FOUND Không tìm thấy thông tin thẻ hoặc tài khoản User error
-5040 Tài khoản của quý khách đã được liên kết trước đó. User error
-5041 BANK_CARD_INVALID_STATE Thẻ ở trạng thái không giao dịch được. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ. User error
-5042 BANK_ACCOUNT_LOCKED Tài khoản ngân hàng đã bị khóa. Vui lòng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ. User error
-5043 Hệ thống đang có lỗi, vui long thử lại! System error
-5044 BANK_TOKEN_NOT_ACTIVATED Giao dịch bị lỗi. Vui lòng thực hiện lại hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. System error
-5045 Giao dịch bị lỗi. Vui lòng thực hiện lại hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. System error
-5046 Giao dịch bị lỗi. Vui lòng thực hiện lại hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ. System error
-5047 BANK_SOURCE_ACCOUNT_INVALID Tài khoản ngân hàng không hợp lệ Bank error
-5048 BANK_AMOUNT_INVALID Số tiền giao dịch không hợp lệ. Vui lòng thực hiện lại. Bank error
-5050 BANK_OTP_VERIFY_FAIL Quý khách đã nhập sai OTP. Vui lòng nhập lại. User error
-5051 BANK_OTP_VERIFY_TOO_MANY_FAILED_ATTEMPTS Nhập sai OTP quá số lần cho phép. Vui lòng thử lại giao dịch mới. System error
-5052 OTP đã hết hạn. Quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch khác. System error
-5053 BANK_OTP_ORIGINAL_TRANS_VERIFIED Giao dịch gốc đã được xác thực. System error
-5054 BANK_OTP_ORIGINAL_TRANS_NOT_EXISTS Không tìm thấy giao dịch gốc. System error
-5055 BANK_OTP_HAS_BEEN_EXPIRED OTP đã hết hạn. Quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch khác. User error
-5056 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-5057 BANK_DUPLICATE_TRACE_NO Giao dịch bị lỗi. Vui lòng thử lại! System error
-5058 BANK_TOKEN_EXPIRED Giao dịch bị lỗi. Vui lòng thực hiện lại hoặc liên hệ hotline 1900545436 để được hỗ trợ. Bank error
-5059 BANK_PHONE_NOT_REGISTERED Số điện thoại đang thực hiện giao dịch chưa được đăng ký tại ngân hàng. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ. User error
-5060 CMND/Hộ chiếu không đúng. Vui lòng thực hiện lại. User error
-5061 Số điện thoại không hợp lệ, vui lòng thử lại User error
-5062 BANK_SECURITY_ERROR Giao dịch nghi vấn không an toàn, vui lòng thử lại Bank error
-5063 BANK_PAYMENT_ACCOUNT_INVALID Tài khoản ngân hàng không hợp lệ. Vui lòng thử lại. Bank error
-5064 BANK_SAVING_ACCOUNT_INVALID Tài khoản ngân hàng không hợp lệ. Vui lòng thử lại. Bank error
-5065 CREDIT_ACCOUNT_INVALID Tài khoản ngân hàng không hợp lệ. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ. User error
-5066 BANK_EXCEEDED_NO_TRANS_PER_DAY Quá số giao dịch trên ngày User error
-5067 Giao dịch đã được hoàn tiền Bank error
-5068 BANK_TRANS_LOCKED_DUE_TO_MAX_OTP_ATTEMPTS Khách hàng nhập sai OTP quá số lần quy định. User error
-5069 BANK_USER_NOT_PROCESS_TRANS Khách hàng không thực hiện giao dịch. User error
-5070 BANK_TRANS_NOT_EXISTS Khách hàng không thực hiện thanh toán User error
-5071 BANK_TRANS_FAIL Giao dịch thất bại phía ngân hàng. Vui lòng thử lại! System error
-5072 BANK_TRANS_ALREADY_REVERTED Giao dich đã được revert trước đó. System error
-5073 BANK_TRANS_INVALID_STATUS_FOR_ACTION Trạng thái của giao dịch ở ngân hàng không hợp lệ. System error
-5074 BANK_TRANS_HAS_NOT_BEEN_APPROVED Ngân hàng không chấp nhận giao dịch này. User error
-5075 BANK_TRANS_HAS_BEEN_REJECTED_BY_CYBERSOURCE Ngân hàng từ chối giao dịch này. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ. User error
-5076 BANK_CUSTOMER_IN_DENIED_PARTIES_LIST Khách hàng nằm trong danh sách bị từ chối giao dịch. User error
-5077 BANK_INACTIVE_OR_NOT_AUTHORIZED_CARD Thẻ không hoạt động hoặc ngân hàng phát hành thẻ từ chối giao dịch. Vui lòng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ. User error
-5078 BANK_INVALID_CARD_ISSUED_DATE Ngày phát hành thẻ không đúng. Vui lòng thực hiện lại. User error
-5079 BANK_INVALID_CARD_NUMBER_OR_HOLDER_NAME Quý khách đã điền sai số thẻ hoặc tên chủ thẻ. Vui lòng thực hiện lại. User error
-5080 BANK_NON_VN_CARD_REJECTED Giao dịch bị từ chối do Ngân hàng phát hành thẻ không phải ở Việt Nam. User error
-5081 BANK_API_IN_MAINTERNANCE_MODE Ngân hàng hiện đang bảo trì chức năng này. Vui long thử lại sau. System error
-5082 BANK_TRANS_REJECTED_OR_NON_VN_CARD Thẻ bị Ngân hàng từ chối, hoặc do thẻ không phải phát hành tại Việt Nam. Vui lòng thử thẻ khác. User error
-5083 BANK_INVALID_CC_CARD_INFO Thông tin thẻ không chính xác, vui lòng nhập lại. User error
-5084 Giao dịch chưa xác nhận OTP từ phía ngân hàng. Vui lòng thực hiện lại giao dịch. User error
-5085 BANK_INVALID_CC_CARD_INFO_AT_PAYMENT Ngân hàng từ chối giao dịch do thông tin thẻ không chính xác. Vui lòng thực hiện Liên kết lại thẻ để tiếp tục giao dịch. User error
-5086 BANK_PHONE_NOT_REGISTERED_FOR_OTP_SERVICE Bạn chưa đăng ký số điện thoại nhận OTP tại Ngân hàng để thanh toán giao dịch trực tuyến. User error
-5087 Không tồn tại Ngân hàng phát hành thẻ User error
-5091 Sai thông tin số điện thoại đăng ký với ngân hàng User error
-5092 Sai thông tin Chứng minh thư đăng ký với ngân hàng User error
-5093 BANK_USER_CANCEL_TRANS User huỷ giao dịch User error
-5094 BANK_PHONE_ALREADY_CHANGED_FORMAT Khách hàng đã chuyển đổi số điện thoại từ phía ngân hàng. Vui lòng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ. User error
-5095 Khách hàng cần thay đổi số điện thẻo theo format của bộ thông tin truyền thông. User error
-5099 BANK_ACCOUNT_OR_CARD_NOT_ALLOWED Tài khoản NH hoặc thẻ không được phép giao dịch. Vui lòng liên hệ User error
-5101 Quý khách đang sử dụng BIDV Smart Banking gói phi tài chính. Quý khách cần đăng ký BIDV Smart Banking gói tài chính để sử dụng dịch vụ. User error
-5102 Số điện thoại BUNO không trùng số điện thoại BIDV Online User error
-5103 Mã ví đã liên kết đúng với user BIDV online xác thực User error
-5104 Số CIF đã sử dụng đăng ký BUNO hoặc đang xử lý tại quầy User error
-5105 Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ tại BIDV hoặc đang không ở trạng thái hoạt động User error
-5106 Quý khách CHƯA đổi mật khẩu DV BIDV Smart Banking lần đầu. Vui lòng đổi mật khẩu lần đầu tại ứng dụng BIDV Smart Banking User error
-5107 User hoặc Mật khẩu không đúng User error
-5108 Quý khách đang sử dụng BIDV Online gói phi tài chính. Quý khách cần đăng ký BIDV Online gói tài chính để sử dụng dịch vụ. User error
-5109 Bạn cần thay đổi mật khẩu BIDV Online để tiếp tục giao dịch. User error
-5301 Thẻ không hỗ trợ, yêu cầu thẻ Active Plus. Để biết thông tin chi tiết về thẻ của bạn, liên hệ hotline MBBank 1900545426 User error
-5501 Không truy vấn được thông tin thẻ hoặc tài khoản phía ngân hàng. User error
-6000 BANK_CARD_NOT_REGISTERED_ONLINE_PAYMENT Thẻ hoặc tài khoản chưa đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. Vui lòng đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng trước khi sử dụng dịch vụ này! User error
-6001 FRAUD_DETECTION_REJECTED_BY_FILTER Giao dịch của quý khách bị nghi không an toàn. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hổ trợ. User error
-6002 FRAUD_DETECTION_REJECTED_BY_FRAUD_SCORE Ngân hàng từ chối giao dịch này. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ. User error
-6003 FRAUD_DETECTION_REJECTED_MVEL_R5001 Giao dịch nghi vấn không an toàn. Vui lòng liên hệ hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User error
-6004 FRAUD_DETECTION_REJECTED_MVEL_R5002 Giao dịch nghi vấn không an toàn. Vui lòng liên hệ hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User error
-6005 Giao dịch nghi vấn không an toàn. Vui lòng liên hệ hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User error
-6006 Giao dịch nghi vấn không an toàn. Vui lòng liên hệ hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User error
-6007 Giao dịch nghi vấn không an toàn. Vui lòng liên hệ hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User error
-6008 Giao dịch nghi vấn không an toàn. Vui lòng liên hệ hotline 1900545436 để được hỗ trợ. User error
-6009 Tài khoản đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6010 Thẻ đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6011 Thẻ đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6012 Thẻ đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6013 Thẻ đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6014 Thẻ đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6015 Thẻ đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6016 Thẻ đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6017 Tài khoản đã vượt hạn mức thanh toán trong tháng. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6018 Tài khoản đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6019 Thiết bị đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6020 Thiết bị đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-6021 Thiết bị đã vượt hạn mức thanh toán trong ngày. Thử thanh toán từ Ví. Liên hệ hotline 1900545436 để biết thêm chi tiết. User error
-7000 BANK_CARD_NOT_REGISTERED_ONLINE_PAYMENT Quý khách chưa đăng ký dịch vụ thanh toán qua Internet. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý khách. User error
-7001 Loại thẻ không hỗ trợ thanh toán trực tuyến Bank error
-9001 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-9002 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-9101 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-9102 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-9103 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-9104 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-9105 Hệ thống có lỗi, vui lòng thử lại sau! System error
-9106 Thông tin không tồn tại. System error
-9201 Vượt quá thời gian xử lý giao dịch nạp/rút của ngân hàng! Bank error
-9202 Quá thời gian xử lí khi gọi qua bank Bank error
-9203 Lỗi xảy ra khi gọi UM! System error
-9204 Lỗi xảy ra khi gọi TPE! System error
-9205 Lỗi xảy ra khi gọi OTP! System error
-9990 SYSTEM_MAINTAIN Hệ thống đang bảo trì, vui lòng thử lại sau! System error
-9991 OTP hết hạn User error
-9998 Hệ thống đang có lỗi. Vui lòng thử lại sau. System error
-9999 TRANS_FAIL Dữ liệu xác thực của ngân hàng không hợp lệ! System error
-10000 Lỗi xảy ra khi gọi UM System error
No matching results were found